• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
จิรเตโช
วัดเขาติง
22
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
23
สุเบโธ
วัดรัตนาภิมุข
24
ฐิตเมโธ
วัดไร่พรุ
25
จนฺทสุทฺโธ
วัดคีรีวิหาร
26
อาสโย
วัดไตรสามัคคี
27
เตชพโล
วัดเขาห้วยแห้ง
28
รวิวณฺโณ
วัดศรีรัตนาราม
29
อติภทฺโท
วัดถ้ำโสราษฎร์
30
จกฺกวโร
วัดคลองเขาจันทร์
31
สิริปญฺโญ
วัดทุ่งหลวง
32
ปญฺญาสาโร
วัดน้ำผุดใต้
33
กิตฺติโสภโณ
วัดควนมะนาวศรี
34
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
35
อภิชาโต
วัดทุ่งยาว
36
ขนฺติโก
วัดวังหลาม
37
อมโร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
ทั้งหมด 67 รายการ
2 / 2