• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐิตวโร
วัดศรีวนาลัย
22
ถาวโร
วัดแม่สงใต้
23
ปสนฺจิตฺโต
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
24
พรหฺมสโร
วัดกู่เกวียน
25
ผาสุโก
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
26
มหาปญฺโญ
วัดทุ่งปงเรียน
27
จีรวฑฒฺโน
วัดวนะคีรีบุญมาราม
28
จิรวฑฺฒโน
วัดสบพลึง
29
วิสุทฺธสีโล
วัดบุญเกิด
30
ปภสฺสโร
วัดหลวงสบปราบ
31
ธีปธมฺโม
วัดสาแพะ
32
ขนฺติธมฺโม
วัดบ้านต๋อ
33
ฐิตคุโณ
วัดสบต๋ำ
34
เขมจาโร
วัดพระพุทธบาทวังตวง
35
ทินฺนวโร
วัดเมาะพัฒนา
36
อินฺทปญฺโญ
วัดเหล่าน้อย
37
สิริปญฺญาธโร
วัดนาศาลา
38
สิริปญฺโญ
วัดบ้านกาดใต้
39
เขมโก
วัดพระแท่น
40
จิตฺตสํวโร
วัดประตูต้นผึ้ง
41
สิริมงฺคโล
วัดแจ้คอน
42
ยโสธโร
วัดแม่ลืน
43
สุมงฺคโล
วัดวังพร้าว
44
ฐานกโร
วัดดอกพร้าว
45
ปสนฺนจิตฺโต
วัดแม่พริกลุ่ม
46
ญาณเมธี
วัดหลวง
47
อภินนฺโท
วัดนาบ้านไร่
48
นาถสีโล
วัดวังพร้าว
49
จิรวํโส
วัดพระธาตุเสด็จ
50
สุชาโต
วัดนาแก้วตะวันตก
51
วุฑฺฒิญาโณ
วัดสันป่าเปา
52
ถิรจิตฺโต
วัดพระบาทแม่วะ
53
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดแม่แสลม
54
วิวฒฺฑโน
วัดน้ำโท้ง
55
มหาปญฺโญ
วัดบ้านโป่ง
56
โสภณจิตฺโต
วัดบ้านหมาก
57
ธีรทสฺสี
วัดไร่อ้อย
58
ปภสฺสโร
วัดปงสนุกใต้
59
ขนฺติวโร
วัดเกาะวาลุการาม
60
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
61
อมโร
วัดบุญวาทย์วิหาร
62
กิตฺติสทฺโธ
วัดชังมงคล
63
เตชปญฺโญ
วัดบ้านฟ่อน
64
สหพโล
วัดฮ่องห้า
65
ฐานิสฺสโร
วัดหล่ายทุ่ง
66
เตชธมฺโม
วัดดอนไชย
67
ธีรป?ฺโ?
วัดแจ้คอน
68
มานโว
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
69
ฐานสมฺปนฺโน
วัดบ้านดง
70
วิสุทฺธิเมธี
วัดเมืองศาสน์
ทั้งหมด 221 รายการ
2 / 5