• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
จิตฺตสุโภ
วัดป่าขาม
82
กตทีโป
วัดหาดปู่ด้าย
83
สุจิตฺโต
วัดแม่ตั๋ง
84
ทีปกโร
วัดสบจาง
85
ปฎิภทฺโท
วัดผาแดง
86
จนฺทสุวณฺโณ
วัดนาป้อเหนือ
87
ญาณวโร
วัดศรีดอนแก้ว
88
ธีรวํโส
วัดบ้านใหม่
89
มนุญฺโญ
วัดท่าล้อ
90
สุทฺธจิตฺโต
วัดวังพร้าว
91
ฐานิสฺสโร
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
92
กตธมฺโม
วัดดอนเปียง
93
มหาวีโร
วัดห้วยมะเกลือ
94
ฐานสมฺปุณฺโณ
วัดปงสนุกใต้
95
อคฺคธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
96
กิตฺติโสภโณ
วัดนาฟาน
97
อิทฺธิเมธี
วัดสันดอนแก้ว
98
ถิรธมฺโม
วัดสบตาล
99
ฐิตเมโธ
วัดนาศาลา
100
กมโล
วัดบุญยืน
101
กตปุญโญ
วัดกอรวก
ทั้งหมด 221 รายการ
5 / 5