• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
จรณธมฺโม
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
22
สุนฺทรธมฺโม
วัดบาละ
23
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
24
อภโย
วัดมหันตคาม
25
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
26
ชินวํโส
วัดนิโรธสังฆาราม
27
สนฺติกุโล
วัดสุวรรณบรรพต
28
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
29
สุมโน
วัดพุทธมงคล (กม.29)
30
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
31
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
32
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
33
ภูริปญฺโญ
วัดเขาน้ำตก
34
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
35
ปสนฺโน
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
36
พุทธฺสโร
วัดประชุมชลธารา
37
ฉวิวณฺโณ
วัดวาลุการาม (คลองทรายใน)
38
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
39
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
40
อคฺครโต
วัดนพวงศาราม
41
จตฺตมโล
วัดบ้านฉลองชัย
42
กิตฺติภทฺโท
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
43
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
44
สมวํโส
วัดบางนรา
45
สุจิตฺโต
วัดบาละ
46
สุธมฺโม
วัดนิโรธสังฆาราม
47
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
48
จิตฺตปญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง
49
ธีรธมฺโม
วัดประจันตคาม
50
อคฺคจิตฺโต
วัดรังสิตาวาส
51
ปยุตฺโต
วัดบุณณาราม
52
ฐานวโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
53
พุทฺธสโร
วัดตานีนรสโมสร
54
อรุโน
วัดโคกมะม่วง
55
ธมฺมนาโถ
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
56
ปมุตฺโต
วัดโก-ลกเทพวิมล
57
ธีรปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
58
ธมฺมวโร
วัดประเวศน์ภูผา
59
คุณวฑฺฒโน
วัดศรีสาคร
60
ชวนปญฺโญ
วัดนิโรธสังฆาราม
61
ฐานทตฺโต
วัดป่าสวย
62
ฐานวโร
วัดโรงวาส
63
จิตฺตทนฺโต
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
64
ธมฺมปาโล
วัดสิริปุณณาราม
65
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกเคียน
66
ยโสธโร
วัดบาละ
67
-
วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
68
-
วัดสันติการาม
69
สุภาโว
วัดหงสาราม
70
-
วัดเมืองยะลา
ทั้งหมด 145 รายการ
2 / 3