• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
-
วัดภมรคติวัน
42
-
วัดบูรพาราม
43
-
วัดเวฬุวัน
44
-
วัดสิริปุณณาราม
45
-
วัดตันหยงมัส
46
-
วัดพระพุทธ
47
-
วัดบุพพนิมิต
48
-
วัดบางขุนทอง
49
-
วัดสวนธรรม
50
-
วัดตานีนรสโมสร
51
-
วัดคูหาภิมุข
52
-
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
53
-
วัดควนน้อย
54
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
55
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
56
นนฺทิโย
วัดโคกสมานประชาราม
57
อาทโร
วัดหลักเมือง
58
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
59
-
วัดยะหาประชาราม
60
-
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
61
ขนฺติธโร
วัดประดิษฐ์บุปผา
62
-
วัดถ้ำทะลุ
63
-
วัดโพธาราม
64
-
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
65
-
วัดนภาราม
66
-
วัดทรายขาว
67
-
วัดนพวงศาราม
68
-
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
69
-
วัดธารโต
70
-
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
71
-
วัดควนน้อย
72
-
วัดเจาะไอร้องธรรมาราม
73
มหาลาโภ
วัดสารวัน
74
อิสฺสรญาโณ
วัดไพโรจน์ประชาราม
75
ปสนฺโน
วัดประชุมชลธารา
76
ปญฺญาวโร
วัดตะเคียนทอง
77
อธิปญฺโญ
วัดเขานาคา
78
-
วัดโชติรส
79
-
วัดนิกรชนาราม
80
-
วัดบุพพนิมิต
81
ฐิตธมฺโม
วัดตลิ่งชัน
82
กิตฺติโชโต
วัดสำนักสงฆ์เตราะปลิง
83
วิสุทฺธาโส
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
84
ชุติปญฺโญ
วัดประชาภิรมย์
85
มณิจนฺโท
วัดศรีสาคร
ทั้งหมด 145 รายการ
3 / 3