• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
-
วัดนพวงศาราม
22
-
วัดควนน้อย
23
มหาลาโภ
วัดสารวัน
24
ปญฺญาวโร
วัดตะเคียนทอง
25
-
วัดโชติรส
26
-
วัดนิกรชนาราม
27
-
วัดบุพพนิมิต
28
กิตฺติโชโต
วัดสำนักสงฆ์เตราะปลิง
ทั้งหมด 58 รายการ
2 / 2