• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
241
สนฺตจิตฺโต
วัดระฆังทอง
242
สิริปญฺโญ
วัดป่าแสนอุดม
243
สิริภทฺโท
วัดเขาคีรีวงกฎ
244
กนฺตสีโล
วัดทุ่งศรีเมือง
245
สิริจนฺโท
วัดมงคงโกวิทาราม
246
รวิญาโณ
วัดบูรพา
247
ฐิตเปโม
วัดประชาสามัคี
248
กิตฺติกโร
วัดทิพยาราม (ธ)
249
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเขื่องใน
ทั้งหมด 609 รายการ
13 / 13