• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สุทฺธจิตฺโต
วัดคันสูง
22
อิสฺสรญาโณ
วัดเม็กน้อย
23
มุทิโต
วัดธัมมปติฏฐาราม
24
สุธมฺโม
วัดแสงสว่าง
25
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
26
จนฺทโสภาโส
วัดสว่างอารุณ
27
กตสาโร
วัดคำสมอ
28
อนุตฺตโร
วัดสระปทุมมาลัย
29
คุตฺตสีโล
วัดหนองทัพ
30
ขนฺติพโล
วัดโคกสะอาด
31
ธีรวํโส
วัดมงคลโกวิทาราม
32
ธมฺมธโร
วัดป่าเทพธรรมมงคล
33
ปญฺญกโร
วัดไชยาติการาม
34
อมโร
วัดยางช้า
35
อธิมุตฺโต
วัดหนองขุ่น
36
กนฺตสีโล
วัดผักกระย่า
37
สนฺตจิตฺโต
วัดสระเกษ
38
ปริปุณฺโณ
วัดบูรพา
39
ฐิตธมฺโม
วัดร่องสมบูรณ์
40
อนุตฺตโร
วัดกุงชัย
41
สุทฺธมโน
วัดหนองผือ
42
อนนฺตชโย
วัดวุฒิวาส
43
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ศรีจิกดู่
44
ธมฺมธีโร
วัดสุวรรณาราม
45
ยโสธโร
วัดศรีลาลัย
46
อาสโภ
วัดหนองแสง
47
อกิญฺจโน
วัดโนนสูงสุทธาวาส
48
อาภาธโร
วัดไม้ค้าง
49
ปิยธมฺโม
วัดหนองเรือ
50
สุหชฺโช
วัดดอนก่อ
51
อภินนฺโท
วัดไร่ขี
52
จนฺทูปโม
วัดศรีมงคล
53
สุมงฺคโล
วัดบ้านแสง
54
ฐิติสีโล
วัดโนนสว่าง
55
ฐานุตฺตโร
วัดวนวาสี
56
อตฺถกโร
วัดพิทยาราม (ธ)
57
สนฺติกโร
วัดศรีบัว
58
สุจิตฺโต
วัดบัวเทิง
59
อินฺทโชโต
วัดโนนป่ารัง
60
อาภสฺสโร
วัดศรีสว่างวนาราม
61
สุรเตโช
วัดแมดนอก
62
สุชาโต
วัดห้วยสะคาม
63
ทินฺนวโร
วัดหนองเซือมเหนือ
64
จนฺทาโภ
วัดไผ่ล้อม
65
ปิยสีโล
วัดห้วยฝ้าย
66
อาทโร
วัดโพธิ์ศรี
67
วิสารโท
วัดห้วยหวาย
68
ติสฺสวโร
วัดเชตวนาราม
69
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
70
อุตฺตธมฺโม
วัดธาตุรังษี
ทั้งหมด 609 รายการ
2 / 13