• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
181
ปภากโร
วัดนาห้วยแคน
182
เทวธมฺโม
วัดสระปทุม
183
ปฏิภาโณ
วัดป่านาเยีย
184
จนฺทธมฺโม
วัดบูรพา
185
อานนฺโท
วัดกะแอก
186
อานนฺโท
วัดขามป้อม
187
ฐิตญาโณ
วัดเก่าน้อย
188
พลปญฺโญ
วัดบูรพา
189
ฉนฺทกาโม
วัดบ้านหนองโน
190
จารุวํโส
วัดขี้เหล็ก
191
จารุธมฺโม
วัดหนองขุ่น
192
คมฺภีรธมฺโม
วัดตำแย
193
ขนฺติพโล
วัดป่านาเยีย
194
ขนฺติโก
วัดธัมมปติฏฐาราม
195
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองอ้ม
196
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านดอนหมากมาย
197
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหนองคู
198
กิตฺติธโร
วัดบูรพา
199
กิตฺติโก
วัดกุดผักตบ
200
กลฺยาโณ
วัดโนนยานาง
201
กนฺตวณฺโณ
วัดดุมใหญ่
202
คมฺภีโร
วัดสวนสวรรค์
203
สิริธมฺโม
วัดสว่างวารี
204
สิริปญฺโญ
วัดป่าแสนอุดม
205
กนฺตสีโล
วัดทุ่งศรีเมือง
206
สิริจนฺโท
วัดมงคงโกวิทาราม
207
รวิญาโณ
วัดบูรพา
208
ฐิตเปโม
วัดประชาสามัคี
209
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเขื่องใน
ทั้งหมด 479 รายการ
10 / 10