• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ธีรวํโส
วัดมงคลโกวิทาราม
22
ธมฺมธโร
วัดป่าเทพธรรมมงคล
23
อธิมุตฺโต
วัดหนองขุ่น
24
กนฺตสีโล
วัดผักกระย่า
25
ปริปุณฺโณ
วัดบูรพา
26
ฐิตธมฺโม
วัดร่องสมบูรณ์
27
สุทฺธมโน
วัดหนองผือ
28
อนนฺตชโย
วัดวุฒิวาส
29
ธมฺมธีโร
วัดสุวรรณาราม
30
ยโสธโร
วัดศรีลาลัย
31
อกิญฺจโน
วัดโนนสูงสุทธาวาส
32
อาภาธโร
วัดไม้ค้าง
33
สุหชฺโช
วัดดอนก่อ
34
จนฺทูปโม
วัดศรีมงคล
35
สุมงฺคโล
วัดบ้านแสง
36
ฐิติสีโล
วัดโนนสว่าง
37
ฐานุตฺตโร
วัดวนวาสี
38
สนฺติกโร
วัดศรีบัว
39
สุจิตฺโต
วัดบัวเทิง
40
อินฺทโชโต
วัดโนนป่ารัง
41
อาภสฺสโร
วัดศรีสว่างวนาราม
42
สุชาโต
วัดห้วยสะคาม
43
ทินฺนวโร
วัดหนองเซือมเหนือ
44
จนฺทาโภ
วัดไผ่ล้อม
45
ปิยสีโล
วัดห้วยฝ้าย
46
อาทโร
วัดโพธิ์ศรี
47
วิสารโท
วัดห้วยหวาย
48
อุตฺตธมฺโม
วัดธาตุรังษี
49
ฐิตธมฺโม
วัดกวางคำ
50
ปคุโณ
วัดนาซาว
51
สนฺตมโน
วัดโคกสะอาด
52
สมวโร
วัดสระบัว
53
ปริปุณฺโณ
วัดเวินไชย
54
วิทูโร
วัดโนนสูง
55
ถาวโร
วัดโนนสมบูรณ์
56
กมโล
วัดคำบาก
57
ธมฺมทีโป
วัดสำลาก
58
สุธมฺโม
วัดแก่งตอย
59
ฐิตสุโข
วัดบ้านม่วง
60
ธีรธมฺโม
วัดนาทมใต้
61
สิริจนฺโท
วัดโนนคูณ
62
รตนวณฺโณ
วัดสว่าง
63
ปิยธมฺโม
วัดโพนเมือง
64
อรุโณ
วัดกุดผักตบ
65
คุตฺตธมฺโม
วัดโนนรังน้อย
66
อคฺควณฺโณ
วัดนาเรือง
67
คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม
68
มหาวีโร
วัดเม็กน้อย
69
อภินนฺโท
วัดบ้านโนน
70
วีรสาโร
วัดทุ่งศรี
ทั้งหมด 479 รายการ
2 / 10