• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
วรปญฺโญ
วัดเกษแก้วรัตนาราม
22
ฐิตคุโณ
วัดดงเฒ่าเก่า
23
สุรปญฺโญ
วัดบ้านหนองมะแซว
24
วิสารโท
วัดโคกเลาะ
25
สุทฺธสีโล
วัดโคกเลาะ
26
อินฺทปญฺโญ
วัดโนนผักหวาน
27
กตปุญฺโญ
วัดหนองหิ้ง
28
ปภงฺกโร
วัดป่าหนองยศ
29
ปภากโร
วัดโคกเลาะ
30
สิริจนฺโท
วัดอำนาจ
31
จารุธมฺโม
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
32
วรธมฺโม
วัดอำนาจ
33
ญาณวีโร
วัดอัมพร
34
อารยธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
35
อริญฺชโย
วัดโคกเลาะ
36
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
37
จนฺทสาโร
วัดอัมพวัน
38
ปญฺญาสาโร
วัดดอนดู่
39
สิริจนฺโท
วัดศรีปุญญนิมิต
40
อคฺควณฺโณ
วัดเจริญจิตร
41
ฐานวีโร
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
42
สุชานนฺโท
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
43
โชติโสภโณ
วัดสระเกษ
44
มานิโต
วัดโนนค้อ
45
ปิยธมฺโม
วัดอำนาจ
46
สุจิตฺโต
วัดป่าอุดมธรรม
47
ปภาโส
วัดหนองหิ้งโคกเจริญ
48
รวิวณฺโณ
วัดตรีรัฐประชาสรรค์
49
จารุวณฺโณ
วัดเหล่าฝ้ายน้อย
50
กิตฺติภทฺโท
วัดเทพมงคล
51
กตปุญฺโญ
วัดบ้านหนองนกหอ
52
โอภาโส
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
53
สุมงฺคโล
วัดเหล่าฝ้าย
54
ถิรปุญฺโญ
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
55
โกสโล
วัดดงเฒ่าเก่า
56
อาภากโร
วัดป่าอุดมธรรม
57
โชติญาโณ
วัดนายม
58
อินฺทสาโร
วัดทุ่งสว่าง
59
วุฑฺฒิญาโณ
วัดอำนาจ
60
ธีรเมธี
วัดอำนาจ
61
ปิยวณฺโณ
วัดหนองหิ้ง
62
รตนวณฺโณ
วัดสิทธิยาราม
63
อภิวณฺโณ
วัดม่วงสวาสดิ์
64
สนฺตจิตฺโต
วัดอำนาจ
65
สุภทฺโท
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
66
อนุตฺตโร
วัดโคกเลาะ
67
กมโล
วัดนาเวียง
68
จนฺทโชโต
วัดป่าดงแสนแก้ว
69
ฐานวีโร
วัดไร่ขี
70
กิตฺติฐาโน
วัดศรีสุข
ทั้งหมด 130 รายการ
2 / 3