• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
สมาจาโร
วัดระฆังทอง
42
ชิตมาโร
วัดแจ่มอารมณ์
43
จนฺทาโภ
วัดหนองขาม
44
ชาตวิริโย
วัดขุมเหล็ก
45
มหาวีโร
วัดเหล่าฝ้าย
46
อุตฺตโม
วัดโพธิ์ศิลา
47
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดป่าอุดมธรรม
48
ปิยธมฺโม
วัดอัมพร
49
อรุโณ
วัดดอนดู่
50
ฐานวุฑฺโฒ
วัดนายม
51
ถาวโร
วัดนาสีนวล
52
วุฑฺฒิจารี
วัดศรีมงคล
53
ธมฺมธีโร
วัดศรีสุข
54
สุจิตฺโต
วัดอำนาจ
55
เขมปญฺโญ
วัดหนองคล้า
56
อุปสนฺโต
วัดป่าบึงศิลาราม (ธ)
57
ยโสธโร
วัดห้วยร่องคำ
58
ถิรจิตฺโต
วัดสันติวนาราม (ธ)
59
ยติโก
วัดนาหว้า
60
สุปญโญ
วัดบ่อชะเนง
61
ฉินฺนาลโย
วัดสิทธิยาราม
62
ฐานวโร
วัดพันธวิชา
63
ฐิตธมฺโม
วัดนาหว้า
64
ธมฺมทีโป
วัดจันทรังษี
65
สุธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
66
สิริจนฺโท
วัดสร้างนกทา
67
ปภาโส
วัดหนองนาเทิง
68
สนฺตจิตฺโต
วัดระฆังทอง
69
สิริภทฺโท
วัดเขาคีรีวงกฎ
70
กิตฺติกโร
วัดทิพยาราม (ธ)
ทั้งหมด 130 รายการ
3 / 3