• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปภสฺสโร
วัดบุญเรือง
22
ศรีพุ่ม
วัดสบกก
23
จรณธมฺโม
วัดสันต้นกอก
24
ญาณโสภโณ
วัดยางฮอม
25
เขมวรเม
วัดต้านาล้อม
26
กนฺตสีโล
วัดไม้ยาใหม่
27
มหาวีโร
วัดหนองตุ้ม
28
อานนฺทเมธี
วัดปงสนุก
29
โสภณคุโน
วัดพระธาตุดอยกองข้าว
30
กตปุญฺโญ
วัดทุ่งยั้ง
31
อภิวณฺโณ
วัดปางเกาะทราย
32
อภิวฑฺฒโน
วัดสันโค้ง
33
สุทฺธิจิตฺโต
วัดดอนมูล
34
ทีปงฺกโร
วัดแม่คี
35
กุสฺลจิตโต
วัดใหม่โชคชัย
36
เตชฺธมฺโม
วัดเม็งราย
37
สนฺตมโน
วัดศีรชุมประชา
38
ฐิตปญโญ
วัดร่องคต
39
อริยวํโส
วัดห้วยก้าง
40
สนฺตจิตฺโต
วัดสันปูเลย
41
อาภสฺสโร
วัดท้าวแก่นจันทร์
42
กิตฺติสาโร
วัดศรีดงชัย
43
ภูริญาโณ
วัดม่อนป่าสัก
44
ธมฺมวโร
วัดป่าบง
45
ปรกฺโม
วัดร่องห้า
46
สีลเตโช
วัดบ้านตอง
47
สุทธิธมฺโม
วัดสันกู่
48
สุเมธโส
วัดศรีเวียง
49
เมตฺตจิตโต
วัดทุ่งทราย
50
มณิรตโน
วัดปางริมกรณ์
51
โรจนธมฺโม
วัดห้วยซ้อ
52
ธีรปญฺโญ
วัดเขาแก้วอภัย
53
ปญฺญาวโร
วัดศรีบุญยืน
54
อชิโต
วัดทุ่งก่อ
55
ชุตินฺธโร
วัดท่าสันกลาง
56
อนามโย
วัดดงมะคอแลน
57
จนฺทวํโส
วัดดอนมูล
58
สิริภทฺโท
วัดสันป่าบง
59
วรธมฺโม
วัดหนองอ้อ
60
อริญฺชโย
วัดทุ่งโห้ง
61
วรธมฺโม
วัดห้วยซ้อ
62
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
63
หวันย้อย
วัดป่าซางบุนนาท
64
ธมฺมเตโช
วัดวังลาว
65
กุศลจิตฺโต
วัดสันน้ำบ่อ
66
จนฺทสาโร
วัดดอนเลย
67
ฐิตวุฑฺฒสิริ
วัดดอนจั่น
68
ยสวฑฺฒโก
วัดขวากเหนือ
69
ญาณสุทฺโธ
วัดทรายมูล
70
โฆสธมฺโม
วัดสันโค้ง
ทั้งหมด 390 รายการ
2 / 8