• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
141
สุทสฺสโน
วัดหนองตุ้ม
142
ปญฺญาวโร
วัดท่าน้ำ
143
ธมฺมสรโณ
วัดดอนแก้ว
144
ฐิตมโน
วัดแก่นเหนือ
145
จรณธมฺโม
วัดป่าสักน้อย
146
วุฑฒิจารี
วัดทุ่งพร้าว
147
ฐิตสีโล
วัดเขาแก้วดับภัย
148
กนฺตสีโล
วัดป่ายาง
149
ปิยวณฺโณ
วัดหัวฝาย
150
อริยเมธี
วัดพระแก้ว
151
อภินนฺโท
วัดพระแก้ว
152
อภินนฺโท
วัดศรีดอยเรือง
153
ปุญฺญาคโม
วัดกิ่วพร้าว
154
รสฺสมิโต
วัดร่องหวาย
155
กิตฺติญาโณ
วัดป่าบงหลวง
156
อาภทฺธโร
วัดป่ายาง
157
ภูริวฑฺฒโน
วัดต้าหัวฝาย
158
อริยเมธี
วัดดงหนองเป็ด
159
-
วัดฮ่างต่ำ
160
สมนฺตปาสาทิโก
วัดโพธิ์ทองนิมิต
161
ธีรปญฺโญ
วัดป่าซาง
162
กตปุญฺโญ
วัดน้ำจำ
163
ถาวโร
วัดเชียงทอง
164
อุตฺตมปญฺโญ
วัดไชยสถาน
165
จนฺทสาโร
วัดป่าอ้อบุญเรือง
166
จนฺทสาโร
วัดบุญเรือง
167
ขนฺติพโล
วัดฝั่งหมิ่น
168
ฐิตสทฺโท
วัดโล๊ะ
169
กนฺตวณฺโณ
วัดไชยราษฎร์สำราญ
170
ญาณโสภโณ
วัดดงหนองเป็ด
171
กตปุญฺโญ
วัดสันธาตุ
172
ทนฺตจิตฺโต
วัดศรีศักดิ์พัฒนา
173
สุทฺธจิตโต
วัดป่าก่อดำ
174
แก้วนันตา
วัดแม่หาง
175
แก้วตา
วัดต้นเขื่อน
176
สุวณฺณสิริ
วัดทรายมูล
177
นนฺสุเมโธ
วัดฝั่งหมิ่น
178
ใจคำ
วัดสันมะเหม้า
179
โชติธมฺโม
วัดจำผักกูด
180
ทะระมา
วัดดอนไชย
ทั้งหมด 390 รายการ
8 / 8