• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ยติโก
วัดโกซ้ายเจริญธรรม
22
ปญฺญาธโร
วัดสังฆมงคล
23
จารุธมฺโม
วัดบางแขม
24
วีตาลโย
วัดลาดสิงห์
25
จนฺทธมฺโม
วัดวังใหญ่
26
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
27
สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าใน
28
โสภโณ
วัดศรีสินมา
29
อาภากโร
วัดเขาวงจินดาราม
30
ภคธโร
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม
31
โกสโล
วัดหนองหลุม
32
อภินนฺโท
วัดราษฎร์สามัคคี
33
สุจินฺณธมฺโม
วัดบ่อหว้า
34
เอกวณฺโณ
วัดเย็นสนิทธรรมมาราม
35
มหาวายาโม
วัดท่าเสด็จ
36
กตสาโร
วัดสว่างอารมณ์
37
อตฺตทโม
วัดดงตาล
38
ฐิตโสภโณ
วัดหนองกระถิน
39
เอกธมฺโม
วัดเขาแหลม
40
กิตฺติโก
วัดท่าตำหนัก
41
ปภสฺสโร
วัดดอนโพธิ์ทอง
42
มหาญาโณ
วัดวิมลโภคาราม
43
กิตฺติญาโณ
วัดเดิมบาง
44
นนฺทเมธี
วัดสิงห์
45
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
46
สุเมธโส
วัดสามเอก
47
ญาณรโต
วัดทุ่งเข็น
48
กิตฺติปาโล
วัดสระพังลาน
49
มหาคุโณ
วัดหนองพลอง
50
อคฺคจิตฺโต
วัดชีผ้าขาว
51
สมาจาโร
วัดทัพหลวง
52
รามทีโป
วัดนิเวศน์ปวราราม
53
ภทฺทโก
วัดห้วยสะพาน
54
จารุวํโส
วัดทุ่งมะเซอย่อ
55
ติลกวโร
วัดคร้อพนัน
56
จนฺทโก
วัดบ้านหลวง
57
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
58
อติพโล
วัดสังฆจายเถร
59
ธมฺมธโร
วัดดงสัก
60
รตฺตนาโภ
วัดบางปิ้ง
61
เกสสุวณฺโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
62
ถาวโร
วัดบางหลวง
63
ชุตินฺธโร
วัดหลุมรัง
64
อโนมปญฺโญ
วัดปอระแหงคุณาราม
65
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
66
จารุธมฺโม
วัดโสภาวราราม
67
หิตกาโม
วัดสุวรรณวิจิตร
68
อานนฺโท
วัดทุ่งสกุลทอง
69
กตฺตสีโล
วัดหนองไม้เอื้อย
70
คุณากโร
วัดศรีสันต์มณฑาราม
ทั้งหมด 1,106 รายการ
2 / 23