• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
441
สุทสฺสโน
วัดอุดมมงคล
442
อาภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
443
อภิชฺชโว
วัดดอนยายหอม
444
เมธิโก
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ
445
เขมวีโร
วัดร่มโพธิ์ทอง
446
จกฺกวโร
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 1,106 รายการ
23 / 23