• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
จนฺทสาโร
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
22
ถาวโร
วัดวังผาตาด
23
ธนสีโล
วัดหนองสามพราน
24
สิริมงฺคโล
วัดหนองโพธิ์
25
กนฺตสีโล
วัดผาแดง
26
ฐานุตฺตโร
วัดสันติวนาราม
27
วุฑฺฒพนฺโธ
วัดพรหมกิตติยาราม
28
ถาวรปญฺโญ
วัดบึงหัวแหวน
29
เขมโก
วัดเทวสังฆาราม
30
ถาวโร
วัดหนองไม้แก่น
31
สญฺญจิตฺโต
วัดดอนงิ้ว
32
สุทฺธิโก
วัดทุ่งลาดหญ้า
33
โชติปญฺโญ
วัดถ้ำเขาปูน
34
สิริสุริโย
วัดท่าเสด็จ
35
สุปญฺโญ
วัดทุ่งลาดหญ้า
36
สุปภาโส
วัดท่าบึงกุ่ม
37
สุธีโร
วัดเขาวงจินดาราม
38
สุภกิจฺโจ
วัดหนองม่วง
39
กิตฺติโก
วัดถ้ำเขาแหลม
40
วชิโร
วัดถ้ำมะเดื่อ
41
กนฺตสีโล
วัดหนองขอนเทพพนม
42
สุขกาโม
วัดบ้านถ้ำ
43
อภินนฺโท
วัดดอนขมิ้น
44
ฐิตเมโธ
วัดม่วงเฒ่า
45
โชติมนฺโต
วัดสุวรรณคีรี
46
สนฺติกโร
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
47
อภิปาโล
วัดพังตรุ
48
พุทฺธญาโณ
วัดเขาชะงุ้ม
49
ภูริปญฺโญ
วัดเขากรวด
50
ชุติปญฺโญ
วัดห้วยตะเคียน
51
เตชวโร
วัดซ้องสาธุการ
52
อชิโต
วัดหนองกร่าง
53
รติโก
วัดจรเข้เผือก
54
อนุตฺตโร
วัดท่ามะกา
55
อจฺจาทโร
วัดท่าโป๊ะ
56
คมฺภีรปญฺโญ
วัดหินดาดผาสุการาม
57
ฐานิสฺสโร
วัดหนองอำเภอจีน
58
นาโค
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์
59
อินฺทวิริโย
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ
60
สิริธมฺโม
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
61
วิโรจโน
วัดเทวสังฆาราม
62
ปริชาโณ
วัดถ้ำเจริญธรรม
63
อมโร
วัดพงษ์ไพบูลย์
64
เทวสโร
วัดถ้ำกูปนฬวัน
65
กตคุโณ
วัดขุนไทยธาราม
66
เทวธมฺโม
วัดไตรรัตนาราม
67
คมฺภีโร
วัดปรังกาสี
68
วิสุทฺธิสาโร
วัดทุ่งมะกรูด
69
อชิโต
วัดสำนักสงฆ์หนองหญ้าปล้อง
70
ธมฺมทินฺโน
วัดม่วงเฒ่า
ทั้งหมด 378 รายการ
2 / 8