• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
141
สทฺธาทิโก
วัดหนองมะค่า
142
ถาวโร
วัดหนองขอนเทพมงคล
143
ถาวโร
วัดหินแท่นลำภาชี
144
จิรวฑฺฒโน
วัดพุพรหม
145
จิรธมฺโม
วัดหนองกะหนาก
146
ขนฺติโก
วัดน้ำลาด
147
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม
148
วิสุทฺธสีโล
วัดหินแหลม
149
ปสนฺโน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
150
อินฺทวณฺโณ
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
151
เขมิโก
วัดแสนตอ
152
ปสนฺโน
วัดลุ่มสุ่ม
153
ยโสธโร
วัดหนองโสนเทียมจันทร์
154
ปญฺญาธโร
วัดถ้ำอ่างหิน
155
ปิยธมฺโม
วัดพุทธบริษัท
156
ติกฺขปญฺโญ
วัดบ้านกรับ
157
ฐานุตฺตโร
วัดใหม่เจริญผล
158
ชยธมฺโม
วัดหนองไม้แก่น
159
ตนฺติปาโล
วัดวังรักราษฎร์บำรุง
160
วรญาโณ
วัดกาญจนบุรีเก่า
161
ฐิตชลิโต
วัดยางขาว
162
อมรโต
วัดห้วยกบ
163
กนฺตสีโล
วัดสระบ้านกล้วย
164
สุภกิจฺโจ
วัดน้ำตก
165
กนฺตธมฺโม
วัดทุ่งมะสัง
166
ปญฺญาพโล
วัดเทวสังฆาราม
167
สุทสฺสโน
วัดอุดมมงคล
168
เมธิโก
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ
ทั้งหมด 378 รายการ
8 / 8