• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปญฺญาโภ
วัดสวนไทรวนาราม
22
อินฺทโชโต
วัดโปงคอม
23
ธมฺมทินฺโน
วัดหนองโดน
24
เตชธโร
วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง
25
สุรินฺโท
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
26
สุรเตโช
วัดลาดหอย
27
ฐานสุนฺทโร
วัดสระพระยา
28
รมณียธมฺโม
วัดท่าฟืน
29
กนฺตวีโร
วัดดอนสงวน
30
เขมวโร
วัดบางบอน
31
พุทฺธรกฺขิโต
วัดหนองโกสูง
32
วีรจิตฺโต
วัดบ่อสุพรรณ
33
ปิยธโร
วัดหนองอุโลก
34
อธิปญฺโญ
วัดพร้าว
35
ฐิติโก
วัดหนองเฝ้า
36
ขนฺติธโร
วัดโคกโพธิ์
37
ฐานกโร
วัดโพธาราม
38
ขนฺติสุโภ
วัดบ้านกล้วย
39
โชติธมฺโม
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
40
มหาลาโภ
วัดหนองแขม
41
วิสุทฺธสีโล
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
42
วรธมฺโม
วัดสระกร่างเจริญธรรม
43
คุณธมฺโม
วัดเขาดิน
44
กนฺตสีโล
วัดดอนกลาง
45
สุทฺธธมฺโม
วัดนเรศสุวรรณาราม
46
ฐานจาโร
วัดไหม่หนองนา
47
ญาณวีโร
วัดเทพคีรีวงศาราม
48
ขนฺติโก
วัดหนองโสน
49
ปิยสีโล
วัดทุ่งนาตาปิ่น
50
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดทุ่งเข็น
51
โชติกโร
วัดยางไทยเจริญผล
52
สุขมวฑฺโน
วัดพรสวรรค์
53
ธมฺมรโต
วัดไผ่ลูกนก
54
กนฺตวณฺโณ
วัดหนองทราย
55
จิตฺตปญฺโญ
วัดทวิธาตาราม
56
จนฺทโก
วัดอัมพวัน
57
กลฺยาณคุตฺโล
วัดดงตาล
58
กิตติเสโณ
วัดบางซอ
59
สุมงฺคโล
วัดถั่ว
60
ธมฺมธโร
วัดหนองบัวทอง
61
อกิญฺจโน
วัดท่าเจดีย์
62
สุสํวโร
วัดบางขวาก
63
นาควโร
วัดหนองบัวทอง
64
วิชโย
วัดทับกระดาน
65
จนฺทสีโล
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
66
กนฺตปญฺโญ
วัดนางพิมพ์
67
วิสุทฺโธ
วัดสูงสุมารมหันตราม
68
สํวโร
วัดนางพิมพ์
69
กุสโล
วัดใหม่นพรัตน์
70
พุทฺธสิสฺโส
วัดบ้านทึง
ทั้งหมด 337 รายการ
2 / 7