• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
121
สิริสาโร
วัดโพธาราม
122
มนาโป
วัดหนองห้าง
123
อภิปุญฺโญ
วัดปลายนา
124
สมโณ
วัดดงกะเชา
125
ฐิตกุสโล
วัดสำปะซิว
126
ธมฺมวโร
วัดหนองสลักได
127
อานีโต
วัดสระด่าน
128
สิริจนฺโท
วัดสองเขตสามัคคี
129
ฌานวโร
วัดชีสุขเกษม
130
ธมฺมกาโม
วัดทุ่งตลิ่งชัน
131
อจโล
วัดมณีวรรณ
132
สุหสฺโช
วัดโพธิ์ทองเจริญ
133
สุวณฺโณ
วัดวิมลโภคาราม
134
สิริธมฺโม
วัดบรรหารแจ่มใส
135
ธีรปญฺโญ
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
136
อุทาโน
วัดหนองปลากระดี่
137
สญฺญโม
วัดไชยนาราษฎร์
138
ฐิตปญฺโญ
วัดสามจุ่น
139
อานนฺโท
วัดชีธาราม
140
โรจนธมฺโม
วัดชีปะขาว
141
ปญฺญาวโร
วัดบางสาม
142
ตนฺติปาโล
วัดโภคาราม
143
ปโชโต
วัดสระหลวง
144
สญฺญโต
วัดนันทวัน
145
สุจิณฺโณ
วัดเขากำแพง
146
ปสาโท
วัดมเหยงคณ์
147
อคฺคปญฺโญ
วัดบางซอ
148
จิรวฑฺฒโน
วัดบ้านสันดอน
149
กิตฺติสาโร
วัดท่าเจริญ
150
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดหนองหลวง
151
สีลภูสิโต
วัดการ้อง
152
วิวิตฺโต
วัดน้ำพุ
153
สีลเตโช
วัดหัวกลับ
154
กนฺตธมฺโม
วัดเขาพระ
155
เตชวโร
วัดรางบัว
156
เขมวีโร
วัดร่มโพธิ์ทอง
157
จกฺกวโร
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 337 รายการ
7 / 7