• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
อตฺตสุโภ
วัดกำแพงแสน
22
วิสุทฺโธ
วัดธรรมศาลา
23
สุเมโธ
วัดบางพระ
24
สนฺตมโน
วัดบางหลวง
25
ธมฺมธโช
วัดท้องไทร
26
ปญฺญาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
27
มหาสิปฺโป
วัดห้วยจระเข้
28
สิทฺธิปญฺโญ
วัดสำโรง
29
สุปฎิปนฺโน
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
30
ธมฺมธีโร
วัดหนองกระโดน
31
ปภสฺสโร
วัดเกาะวังไทร
32
สุทฺธิเสวี
วัดบางพระ
33
อนาลโย
วัดสรรเพชญ
34
จิตฺตสํวโร
วัดบางหลวง
35
ปญฺญาธโร
วัดราษฎ์สามัคคี
36
สงฺฆรกฺขิโต
วัดโพรงมะเดื่อ
37
สญฺญโม
วัดตุ๊กตา
38
ธมฺมสาโร
วัดเลาเต่า
39
พลสีโล
วัดลำพญา
40
สมจิตฺโต
วัดไทยาวาส
41
คุณวนฺโต
วัดโคกเขมา
42
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
43
สิริธมฺโม
วัดศาลาตึก
44
วิชิโต
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
45
กิตฺติสาโร
วัดวังน้ำขาว
46
กมฺมสุโภ
วัดไร่แตงทอง
47
ฐิตสีโล
วัดบางหลวง
48
ฐานยุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
49
จิรวํโส
วัดทัพยายท้าว
50
วรปญฺโญ
วัดสุขวัฒนาราม
51
ขนฺติโก
วัดบ้านยาง
52
สนฺตจิตฺโต
วัดห้วยจระเข้
53
สิกฺขาสโภ
วัดสำโรง
54
สุทฺธิมโน
วัดหนองเจริญธรรม
55
กิตฺติวณฺโณ
วัดลานคา
56
มุทุจิตฺโต
วัดหนองกระโดน
57
ปริปุณฺโณ
วัดทัพยายท้าว
58
ธมฺมิโก
วัดลานตากฟ้า
59
วรสุทฺโท
วัดวังน้ำเขียว
60
โชติปญฺโญ
วัดทัพหลวง
61
กิตฺติสีโล
วัดบางช้างใต้
62
อภิปุญฺโญ
วัดจินดาราม
63
สีลสุทฺโธ
วัดลาดหญ้าแพรก
64
สนฺตจิตฺโต
วัดทุ่งกระพังโหม
65
ญาณยุทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
66
เตชพโล
วัดบ่อน้ำจืด
67
โสภโณ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
68
อาภากโร
วัดนิยมธรรมวราราม
69
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดวังตะกู
70
สํวโร
วัดสามง่าม
ทั้งหมด 296 รายการ
2 / 6