• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
อคฺคธมฺโม
วัดงิ้วราย
102
ฐิตสํวโร
วัดบ่อน้ำจืด
103
สุภาจาโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
104
ธมฺมธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
105
จิรปุญฺโญ
วัดห้วยพลู
106
โฆสโก
วัดโพรงมะเดื่อ
107
ธมฺมธโร
วัดปรีดาราม
108
โชติญาโณ
วัดทัพหลวง
109
สุขวฑฺฒโก
วัดรางกำหยาด
110
ปสนฺโน
วัดไร่แตงทอง
111
ญาโณภาโส
วัดศรีวิสารวาจา
112
จิตฺตกโร
วัดวังน้ำเขียว
113
อภิชาโน
วัดโคกเขมา
114
อาภาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
115
คงฺควณฺโณ
วัดไทร
116
สุวํโส
วัดใหม่สุคนธาราม
117
ฐิตปญฺโญ
วัดรางกำหยาด
118
สุวโจ
วัดไผ่ล้อม
119
ปิยสีโล
วัดสว่างอารมณ์
120
เขมจาโร
วัดหอมเกร็ด
121
ชินวํโส
วัดดอนสามสิบ
122
จิรพนฺธโว
วัดท่าใน
123
จิตฺตวิสุทฺธิ
วัดห้วยม่วง
124
อาทิจฺโจ
วัดหนองปลาไหล
125
สุริยูปโม
วัดวังตะกู
126
ธมฺมปาโล
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
127
ปุญฺญกาโม
วัดหัวถนน
128
สุตาคโม
วัดลาดหญ้าไทร
129
ภทฺทปญฺโญ
วัดประชาราษฎร์บำรง
130
ฐานธมฺโม
วัดกลางบางแก้ว
131
วํสวโร
วัดวังน้ำขาว
132
อทินฺโน
วัดศรีประชาวัฒนาราม
133
ปภสฺสโร
วัดใหม่ดอนทราย
134
โชติธมฺโม
วัดละมุด
135
สมจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
136
สิทฺธิรตโน
วัดหนองกระโดน
137
อคฺคเตโช
วัดสุขวราราม
138
โชติธมฺโม
วัดดอนสามสิบ
139
ปณฺฑิโต
วัดโพรงมะเดื่อ
140
ถิรธมฺโม
วัดมะเกลือ
141
วรมุนี
วัดใหม่สุปดิษฐาราม
142
ปญฺญาธโร
วัดนิลเพชร
143
ขนฺติโก
วัดบางพระ
144
สุภทฺโท
วัดห้วยจระเข้
145
อาภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
146
อภิชฺชโว
วัดดอนยายหอม
ทั้งหมด 296 รายการ
6 / 6