• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
กิตฺติพนฺโธ
วัดเจษฎาราม
22
ลทฺธคุโณ
วัดโรงเข้
23
จนฺทวํโส
วัดบางปิ้ง
24
จกฺกวํโส
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
25
ธมฺมปาโล
วัดเจษฎาราม
26
ขนฺติโก
วัดนางสาว
27
ปภสฺสโร
วัดน้อยนางหงษ์
28
ปิยโก
วัดเกตุมดีศรีวราราม
29
กิตฺติสาโร
วัดโสภณาราม
30
ชยสุนฺทโร
วัดสุนทรสถิต
31
อธิปุญฺโญ
วัดนาโคก
32
ธมฺมวํโส
วัดยกกระบัตร
33
ปญฺญาทีโป
วัดบางปิ้ง
34
เตชพโล
วัดชีผ้าขาว
35
สนฺตจิตฺโต
วัดเกตุมดีศรีวราราม
36
อนาลโย
วัดปัจจันตาราม
37
ธมฺมโชโต
วัดดอนไก่ดี
38
อติชาโต
วัดอ้อมน้อย
39
สิรินฺธโร
วัดโกรกกราก
40
เขมจารี
วัดกาหลง
41
จนฺทวณฺโณ
วัดบางปิ้ง
42
ปสนฺนจิตฺโต
วัดบางพลี
43
โอภาโส
วัดเกตุมดีศรีวราราม
44
จนฺทวํโส
วัดบางปิ้ง
45
รติธโร
วัดศรีวนาราม
46
ฉนฺทกุโล
วัดหนองนกไข่
47
วรญาโณ
วัดกระโจมทอง
48
ปภงฺกโร
วัดนาโคก
49
สุทฺธจิตฺโต
วัดอ้อมน้อย
50
ธมฺมคุโณ
วัดเจษฎาราม
51
กิตฺติภทฺโท
วัดเจษฎาราม
52
กิตฺติภทฺโท
วัดธรรมโชติ
53
ปิยธมฺโม
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
54
สิริจนฺโท
วัดน่วมกานนท์
55
ธมฺมทินฺโน
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
56
รกฺขิโต
วัดบางหญ้าแพรก
57
ปริชาโน
วัดปากบ่อ
58
ยุตฺตธมฺโม
วัดนาขวาง
59
ญาณทีโป
วัดบางหญ้าแพรก
60
อนนฺโท
วัดดอนโฆสิตาราม
61
ญาณธีโร
วัดใหญ่บ้านบ่อ
62
กนฺตสีโล
วัดยกกระบัตร
63
ฐานวีโร
วัดเจษฎาราม
64
อคฺคธมฺโม
วัดชีผ้าขาว
65
ทีปงฺกโร
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
ทั้งหมด 95 รายการ
2 / 2