• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
181
รติโก
วัดหัวสะพาน
182
โชติธมฺโม
วัดบ้านดอน
183
ปรทโส
วัดสว่างอารมณ์
184
ปภสฺสโร
วัดพรหมนิมิต
185
ยสปาโล
วัดเทพประดิษฐ์
186
จนฺทาโก
วัดเทพประดิษฐ์
187
จารุวณฺโณ
วัดป่าประชานิมิต
188
สิริธโร
วัดโนนดินแดงเหนือ
189
จนฺทสุทฺโธ
วัดสระบัว
190
ปิยทสฺโส
วัดประทุมเมศ
191
กิตติสาโร
วัดโรงเรียนบ้านสระกุด
192
ปวโร
วัดสอนใหม่
193
ฐิตธมฺโม
วัดธาตุ
194
ฐาตุกาโม
วัดหนองพะอง
195
ธมฺมวโร
วัดเทพนิมิตร
196
ธมฺมนนฺโท
วัดโคกตาพรม
197
ถิรจิตฺโต
วัดหนองมดแดง
198
ถาวโร
วัดโคกเพชร
199
จารุธมฺโม
วัดบ้านขาม
200
จนฺทโก
วัดศิริมงคล
201
จนฺทวํโส
วัดสายโท 4 ใต้
202
กลฺยาโน
วัดร่องมันเทศ
203
กลฺยาโณ
วัดอัมพวัน
204
อภินนฺโท
วัดบ้านยาง
205
ปภาโส
วัดโคกชุม
206
ขนฺติโก
วัดแจ้งสมรทศ
207
กุลสลจิตฺโต
วัดสุภโสภณ
208
กิตฺติสาโส
วัดยาง
209
กนฺตสีโร
วัดเย้ยปราสาท
210
จนฺทสุวัณโณ
วัดที่พักสงฆ์บ้านน้ำอ้อม
211
กิตฺติธโร
วัดเจริญนิมิต
212
กิตติสัทโท
วัดโพธิ์ย้อย
ทั้งหมด 482 รายการ
10 / 10