• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ธมฺมทินโน
วัดคีรีเขต
22
ลลฺสวโร
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
23
กิตฺติสทฺโธ
วัดจิกน้อย
24
ทีปธมฺโม
วัดหนองน้ำขุ่น
25
กิตติสาโร
วัดสว่างอารมณ์
26
โฆสโก
วัดบ้านค้อ
27
อนาลโย
วัดท่าประชุมวารี
28
สีลโชโต
วัดอินทรวนาราม
29
อตฺตมโน
วัดสระมะค่า
30
ภทฺทวโร
วัดป่าธรรมสถานเมืองฝ้าย
31
ฐานิสฺสโร
วัดเทพรังสรรค์
32
อจฺจาทโร
วัดปราสาท
33
อภิชาโต
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
34
ฐิติโก
วัดสองพี่น้อง
35
อรุโณ
วัดอัมพวัน
36
กตธมฺโม
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
37
อริยเมธี
วัดสระมะค่า
38
ขนฺติพโล
วัดลุงม่วง
39
อตฺตทีโป
วัดชัยศรี
40
สิริมงํคโล
วัดหนองน้ำขุ่น
41
อหึสโก
วัดสุวรรณาราม
42
กตนาโถ
วัดพลับพลา
43
กุสลจิตฺโต
วัดปราสาท
44
ธีรธโร
วัดตะกรุมทอง
45
จนฺทโชโต
วัดไตรรัตน์
46
ปิยสีโล
วัดดอนไม้งาม
47
ปิยวณฺโณ
วัดคันธารมณ์
48
กิตฺติคตฺโต
วัดหนองบัวเจ้าป่า
49
กิตฺติธมฺโม
วัดหนองนาสามัคคี
50
เปมสีโล
วัดหนองบก
51
ติสฺสโร
วัดบ้านกระเบื้อง
52
ญาณิสโร
วัดพินทอง
53
อาทโร
วัดบ้านเมืองดู่
54
ชาตะเมโธ
วัดบ้านสระทอง
55
สุธมฺโม
วัดเบญจศีลาราม
56
อรุโณ
วัดเมืองยาง
57
ปญฺญาทีโป
วัดหนองกง
58
ชนาสโภ
วัดหนองสะแก
59
จนฺทโสภโณ
วัดชนะตาราม
60
สมโย
วัดหนองตะโก
61
สนฺตกาโย
วัดบ้านเสม็ด
62
จนฺทปญฺโญ
วัดโคกศรี
63
สุภาจาโร
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
64
ฐานกโร
วัดแจ้งเมืองไผ่
65
นีลวณฺโณ
วัดศรัทธาประชาบูรณะ
66
ปภาโส
วัดไผ่ลวกสุทธาราม
67
สุมงฺคโล
วัดหนองกระทุ่ม
68
อนาลโย
วัดหัวช้างหนองเชือก
69
ปุญฺญกาโม
วัดพรหมรัตนาราม
70
อรุโณ
วัดหนองโคนน้อย
ทั้งหมด 482 รายการ
2 / 10