• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
สุนฺทโร
วัดกุดตาลาด
42
คุณสาโส
วัดหรดี
43
อตุโล
วัดบ้านทุ่งลุย
44
ฐิตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
45
สิริ?ปญฺโญ?
วัดบ้าน?โปร่ง?หนอง?นาย?อู?
46
ชาคโร
วัดอุดรนพพาลัย
47
กิตฺติโสภโณ
วัดขสีนต์กัญญาวนาราม
48
จิตฺตธมฺโม
วัดนาผักเสียน
49
คุตฺตธมฺโม
วัดหนองยางพัฒนา
50
โสภณปญฺโญ
วัดหนองจันทิ
51
อติสุนทฺโร
วัดทุ่งสว่าง
52
กนฺตวโร
วัดกลางหมื่นแผ้ว
53
ธีรปญฺโญ
วัดโปร่งคลอง
54
วชิรญาโณ
วัดป่าชัยมงคล
55
สุขิโต
วัดใหม่โนนเมือง
56
จนทวณโณ
วัดชัยภูมิวนาราม
57
ปภากโร
วัดตาลนาแซง
58
พลญาโณ
วัดบ้านโนนดู่พัฒนา
59
ญาณเมธี
วัดอัมพา
60
อภิปุญฺโญ
วัดบ้านโสกรัง
61
อธิปญฺโญ
วัดสีชมภู
62
ฐิตนาโถ
วัดหนองสองห้อง
63
สุขิโต
วัดราษฎร์สามัคคี
64
ญาณฐิโต
วัดเขากำแพง
65
สีลเตโช
วัดผสม
66
กตปุญฺโญ
วัดภูเขาทอง
67
จนฺทวณฺโณ
วัดหนองเตะครอง
68
ฐิตธมฺโม
วัดบริบูรณ์
69
จกฺกธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
70
ยสวฑฺฒโน
วัดชัยภูมิพิทักษ์
71
จตฺตมโล
วัดชัยบาล
72
เขมจาโร
วัดโพธิ์ศรี
73
ธีรปญฺโญ
วัดพรมใต้
74
เทวธมฺโม
วัดโพธิ์ตาล
75
พุทฺธสีโล
วัดสามัคคี
76
อภินนฺโท
วัดนายางกลัก
77
ปริปุณฺโณ
วัดชัยคุณาราม
78
สุจิตฺโต
วัดบ้านหลังสน
79
ธมฺมิโก
วัดไผ่เงินวนาราม
80
กตปุญฺโญ
วัดวิเชียรธรรมาราม
81
จนฺทวํโส
วัดที่พักสงฆ์ป่าวิปัสสนาไทรทอง
82
ชยธมฺโม
วัดศิลามหาธาตุ
83
กลฺยาโณ
วัดศาลาวรรณ
84
สมจิตฺโต
วัดหนองสังข์
85
วิมุตโต
วัดหนองคูพัฒนา
86
ชาติชโย
วัดหนองจาน
87
ฐิตญาโณ
วัดซับใหญ่พัมนา
88
สมฺปุณฺโณ
วัดโกรกตาแป้น
89
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดโนนสูงสะอาด
90
วรจิตโต
วัดโกรกกุลา
ทั้งหมด 423 รายการ
3 / 9