• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
141
อภิวณฺโณ
วัดอำภา
142
ฐิตเมโธ
วัดชัยชนะ
143
รกฺขิตญาโณ
วัดท่ากูบ
144
ฐานิสฺสโร
วัดศาลาวรรณ
145
ธมฺมโชโต
วัดชัยภูมิวนาราม
146
ทนฺตจิตฺโต
วัดโค้งขนัน
147
คมฺภีรธมฺโม
วัดชัยชุมพร
148
โสภณวาที
วัดชัยภูมิพิทักษ์
149
รวิวณํโณ
วัดหนองสองห้อง
150
เขมวโร
วัดมุจรินทร์
151
สิริปุญฺโญ
วัดมณีรัตน์
152
ชาตปญฺโญ
วัดเลียบล้ำไหล
153
จารุธมฺโม
วัดสำราญ
154
สุภทฺโท
วัดภูผาทอง
155
ภทฺทปญฺโญ
วัดศรีดาวเรือง
156
นาถธมฺโม
วัดโนนสะอาด
157
ฉนฺทโก
วัดชัยภูมิพิทักษ์
158
นาคเสโน
วัดโป่งเกต
159
จรธมฺโม
วัดกะฮาด
160
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่เจริญธรรม
161
ปิยาจาโร
วัดโคกสว่าง
162
ปิยธมฺโม
วัดอารมณ์
163
วรปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
164
สุวฒฺฑโน
วัดสมุนไพร
165
อภิธมฺโม
วัดสระแก้ว
166
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดวังทองสามัคคีธรรม
167
ตนฺติปาโล
วัดสว่างแสงอรุณ
168
สุชีโว
วัดเกาะ
169
ฐานุตตโม
วัดบึงบาล
170
กิตติโสภโณ
วัดหนองคู
171
ปิยชโย
วัดบางอำพันธ์
172
สุขกาโม
วัดวังคมคาย
173
ชุติปญฺโญ
วัดหงษ์ทอง
174
โชติโก
วัดหนองขาม
175
โชติโก
วัดสระทอง
176
ปภงฺกโร
วัดคูสีวนาราม
177
ปภสฺสโร
วัดหนองนกเขา
178
ปภสฺสโร
วัดหนองไห
179
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
180
จารุธมฺโม
วัดราษฎร์ดำเนิน
181
ติกฺขปญฺโญ
วัดวะตะแบก(ราษฎร์ศรัทธาธรรม)
182
สิริธมฺโม
วัดบุญถนอมพัฒนาราม
183
จารุวณฺโณ
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
184
สีลสาโร
วัดสุนทรสราวาส
185
นนฺทิโก
วัดดาวเรือง
186
ธีรญาโณ
วัดมูลปักษี
187
สิริธมฺโม
วัดป่าชัยมงคล
188
เตชปญฺโญ
วัดชุมพลสวรรค์
189
ฐิตารกฺโข
วัดปทุมาวาส
190
ธมฺมิสฺสโร
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
ทั้งหมด 423 รายการ
8 / 9