• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
ถาวโร
วัดโนนเก่าใหญ่
162
ญาณสมฺปนฺโน
วัดศรีสุมังคลาราม
163
ชยวุฑฺโฒ
วัดทรายมูล
164
จารุธมฺโม
วัดตาล
165
จนฺทปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
166
คมฺภีโร
วัดบูรพา
167
กิตฺติธโร
วัดรัฐถิวัลย์
168
กิตฺติทตฺโต
วัดบ้านโปร่งหนองนายอ
169
มนาโป
วัดโกรกตาแป้น
170
คนฺธสาโร
วัดสระแก้ว
171
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
172
ชยวุฑฺโฒ
วัดเสาธง
173
สุคนฺธสีโล
วัดนิคม
174
วชิรญาโณ
วัดศิริพงษาวาส
175
ภทฺราวุฑโฒ
วัดดอนไฮ
176
ขันติโก
วัดศรีโนนคูณ
177
มนตรี
วัดนาผักเสี้ยน
178
ฐิตธมฺโม
วัดศรีอุดม
179
จนฺทปญฺโญ
วัดอัมพวัน
180
สุขิโต
วัดหนองโก
181
ฐิตธมฺโม
วัดฉิมพลี
182
ขนฺติพโล
วัดหนองคู
183
กตปุญญฺโญ
วัดสามัคคี
ทั้งหมด 423 รายการ
9 / 9