• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ชินวํโส
วัดแจ้ง
22
อาภาธโร
วัดจันทรังษี
23
รกฺขิโต
วัดจูมแพง
24
อภินันโท
วัดเกาะแก้ว
25
โชติธมฺโม
วัดศรีสมพร
26
สุทธปญฺโญ
วัดศรีชมภู
27
อคฺคธมฺโม
วัดบึงชวน
28
สิริภทฺโท
วัดสามัคคีพัฒนาราม
29
อธิจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคี
30
อคฺคปญฺโญ
วัดสัมพันธ์ต
31
อาทโร
วัดหนองไข่น้ำ
32
อนาลโย
วัดสวนธรรมทาน
33
สุภทฺโท
วัดสว่างนาฮี
34
กตปุญฺโญ
วัดบ้านท่าแก้ง
35
มหาสกฺโก
วัดศีลาเขต
36
ญาณกโร
วัดอัมพวัน
37
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
38
โชติวโร
วัดหนองผักหลอด
39
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ล้อม
40
นนฺทสโม
วัดโคกคึม
41
กตปุญฺโญ
วัดโนนม่วงธรรมาราม
42
ฐิตสีโล
วัดโนนตะโก
43
ธมฺมธโร
วัดคลองไทร
44
สนฺตมโน
วัดราษฎร์สามัคคี
45
ธีรปญฺโญ
วัดโนนสะอาด
46
โอภาสกโร
วัดหนองยายบุตร
47
สิริธมฺโม
วัดถ้ำวังทองคุณาราม
48
สิริธมฺโม
วัดน้อยพัฒนาราม
49
รตนโชโต
วัดโพธิธาราม
50
ถาวโร
วัดวังตาเทพ
51
ปณฺฑิโต
วัดหนองคูพัฒนา
52
อริยปญฺโญ
วัดสวรรค์คงคา
53
ผลปุญโญ
วัดอรุณราษฎร์
54
จารุวํโส
วัดโพนทอง
55
ปญฺญาวโร
วัดคลองเตย
56
ชิตมาโร
วัดห้วทะเล
57
กตปญฺโญ
วัดทุ่งสว่างวนาราม
58
ติสฺโส
วัดโนนดู่พัฒนา
59
สีลพโล
วัดโปร่งมีชัย
60
อุปสโม
วัดเพชรดอนยาง
61
กตธมฺโม
วัดศาลาทรง
62
อคฺคธมฺโม
วัดวังบายศรีไพลงาม
63
สุจิตฺโต
วัดเขาวงศ์พระจันทร์
64
อภิปุญฺโญ
วัดถาวรนิมิต
65
ปญฺญาวโร
วัดป่าวิมุติธรรม
66
สุทนฺโต
วัดฉิมพลีมา
67
กตปุญฺโญ
วัดภูมิสวรรค์
68
ปญฺญาวีโร
วัดสมสะอาด
69
ชวนปญฺโณ
วัดบ้านคลองงูเหลือม
70
ปสาโท
วัดหัวหนอง
ทั้งหมด 423 รายการ
2 / 9