• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
281
ปญฺญาวุฒโฑ
วัดหนองดุมอนาวาส
282
สิริปญฺโญ
วัดหนองกก
283
กิตฺติชโย
วัดหนองกันจอ
284
กิตฺติภทฺรเมธี
วัดบ้านโดด
285
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์น้อย
286
สีลสาโร
วัดดอนศิลา
287
กตปุญฺโญ
วัดมัคคาพัฒนาราม
288
กตธฺมโม
วัดวนาสวรรค์
289
ธนปญฺโญ
วัดตาเหมา
290
กิตฺติปญฺโญ
วัดตาจวน
291
ปภสฺสโร
วัดคำครตา
292
เขมจาโร
วัดโนนผึ้ง
293
สุเมธโส
วัดกระมอล
294
สุธมฺโม
วัดระโยง
ทั้งหมด 714 รายการ
15 / 15