• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
จนฺทาโภ
วัดคำบอน
22
เขมทตฺโต
วัดป่าสันติธรรม
23
ชุติธมฺโม
วัดสะอาง
24
กนฺตวีโร
วัดระเบาะ
25
อธิวโร
วัดบ้านหนองเหล็ก
26
อุตฺตมเมธี
วัดหนองแคน
27
อธิจิตฺโต
วัดบ้านเอก
28
อิสิญาโณ
วัดละทาย
29
สุมงฺคโล
วัดโนนม่วง
30
อุตฺตโม
วัดหนองแคน
31
เตชปญฺโญ
วัดโนนสำราญ
32
อุตฺตโม
วัดนาดี
33
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านเหล่าเสน
34
ยสินฺธโร
วัดโชติการาม
35
ปวโร
วัดพระธาตุเก่า
36
กิตฺติปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
37
โชติปญฺโญ
วัดใต้
38
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านหนองไฮ
39
อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ
40
สุจิตฺโต
วัดบ้านเทิน
41
ธมฺมครุโก
วัดหลวงสุมังคราราม
42
ปุณฺณรตโน
วัดวิสุทธิโสภณ
43
โชติธมฺโม
วัดโนนสำโรง
44
กิตฺติญาโณ
วัดไหล่ดุม
45
รติโก
วัดหนองพอก
46
สิรินฺธโร
วัดสุขเกษม
47
อภิวโร
วัดคูเมือง
48
จารุวณฺโณ
วัดบ้านเขิน
49
กิตฺติโก
วัดบ้กดอง
50
อชิโต
วัดกู่จาน
51
โกวิโท
วัดหนองกก
52
อติพโล
วัดบ้านห้วยสระภูมิ
53
ตปสีโล
วัดเขมไชยาราม
54
เขมปญฺโญ
วัดป่าโนนกุดหล่ม
55
กิตฺติทนฺโต
วัดทุ่งสว่าง
56
อมโร
วัดโกแดงพัฒนาราม
57
อภิสิทฺธิโก
วัดบ้านอาวอย
58
อภิวฑฺฒโน
วัดบ้านยาง
59
สิริปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
60
ฐิตเตโช
วัดบ้านส้มป่อย
61
วชิรญาโณ
วัดโนนเรือ
62
ฐานธมฺโม
วัดหนองงูเหลือมใต้
63
ภูริปญฺโญ
วัดกระมัลพัฒนา
64
เกสาวโร
วัดบ้านกะวัน
65
ภูริปญฺโญ
วัดสำโรงใหญ่
66
อนุภทฺโท
วัดมหาพุทธาราม
67
อนุชาโต
วัดกันทรอมน้อย
68
อนุภทฺโธ
วัดสำนักสงฆ์บ้านหนองแข้
69
ฐานุตฺตโร
วัดบ้านบอน
70
นิราสโย
วัดหางว่าว
ทั้งหมด 714 รายการ
2 / 15