• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
201
ปภสฺสโร
วัดบ้านขนุน
202
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดบ้านพอก
203
ปญฺญาวุฒโฑ
วัดหนองดุมอนาวาส
204
สิริปญฺโญ
วัดหนองกก
205
กิตฺติชโย
วัดหนองกันจอ
206
กิตฺติภทฺรเมธี
วัดบ้านโดด
207
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์น้อย
208
กตธฺมโม
วัดวนาสวรรค์
209
ธนปญฺโญ
วัดตาเหมา
210
กิตฺติปญฺโญ
วัดตาจวน
211
เขมจาโร
วัดโนนผึ้ง
212
สุเมธโส
วัดกระมอล
213
สุธมฺโม
วัดระโยง
ทั้งหมด 513 รายการ
11 / 11