• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
โชติปญฺโญ
วัดใต้
22
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านหนองไฮ
23
อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ
24
สุจิตฺโต
วัดบ้านเทิน
25
ธมฺมครุโก
วัดหลวงสุมังคราราม
26
ปุณฺณรตโน
วัดวิสุทธิโสภณ
27
โชติธมฺโม
วัดโนนสำโรง
28
กิตฺติญาโณ
วัดไหล่ดุม
29
รติโก
วัดหนองพอก
30
สิรินฺธโร
วัดสุขเกษม
31
อภิวโร
วัดคูเมือง
32
จารุวณฺโณ
วัดบ้านเขิน
33
กิตฺติโก
วัดบ้กดอง
34
โกวิโท
วัดหนองกก
35
อติพโล
วัดบ้านห้วยสระภูมิ
36
เขมปญฺโญ
วัดป่าโนนกุดหล่ม
37
กิตฺติทนฺโต
วัดทุ่งสว่าง
38
อมโร
วัดโกแดงพัฒนาราม
39
อภิสิทฺธิโก
วัดบ้านอาวอย
40
อภิวฑฺฒโน
วัดบ้านยาง
41
สิริปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
42
ฐิตเตโช
วัดบ้านส้มป่อย
43
วชิรญาโณ
วัดโนนเรือ
44
ฐานธมฺโม
วัดหนองงูเหลือมใต้
45
ภูริปญฺโญ
วัดกระมัลพัฒนา
46
เกสาวโร
วัดบ้านกะวัน
47
ภูริปญฺโญ
วัดสำโรงใหญ่
48
อนุภทฺโท
วัดมหาพุทธาราม
49
อนุชาโต
วัดกันทรอมน้อย
50
อนุภทฺโธ
วัดสำนักสงฆ์บ้านหนองแข้
51
ฐานุตฺตโร
วัดบ้านบอน
52
นิราสโย
วัดหางว่าว
53
จนฺทโชโต
วัดบ้านกระเดา
54
จิรถาวโร
วัดที่พักสงฆ์หนองหัวหมู
55
สิริปญฺโญ
วัดบ้านก่อ
56
ปญฺญาธโร
วัดบ้านศาลา
57
อิสฺสโร
วัดบ้านผือใหม่
58
เขมิโย
วัดศิริโตนด
59
เอกรินฺโท
วัดศรีเกษตรพัฒนาราม
60
จารุธมฺโม
วัดบ้านก่อ
61
กนฺตสีโล
วัดบ้านเหล่ายอด
62
สุจิตฺโต
วัดเวาะ
63
จารุวํโส
วัดวังชมภู
64
อธิปญฺโญ
วัดบ้านหนองเหล็ก
65
ปภสฺสโร
วัดบ้านภูทอง
66
ปภากโร
วัดบ้านแดง
67
พุทฺธวิริโย
วัดโพธิ์พระองค์
68
ญาณสาโร
วัดบ้านจอก
69
มนฺฑิโต
วัดชำแระกลาง
70
สุขิโต
วัดบ้านก้อนเส้า
ทั้งหมด 513 รายการ
2 / 11