• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ชุตินฺธโร
วัดดงสำราญ
22
คุเณสโก
วัดมหาธาตุ
23
ปภสฺสโร
วัดหนองเสียว
24
อาภากโร
วัดสามัคคี
25
ขนฺติพโล
วัดเกษตรพัฒนา
26
ทินฺนวโร
วัดศรีบุญเรือง
27
ปสนฺโน
วัดโคกกลาง
28
วทธธมฺโม
วัดท่ามงคล
29
สุจิตฺโต
วัดหนองบอน
30
เตชวโร
วัดช่องเม็ก
31
สคารโว
วัดฟ้าหยาด
32
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
33
วิจิตฺตธมฺโม
วัดโคกสะอาด
34
ธมฺมโชโต
วัดโนนใหญ่
35
กมโล
วัดบ้านดงขวาง
36
ยสินฺธโร
วัดสระปทุมวนาราม
37
นกโร
วัดมัคคาพัฒนาราม
38
กนฺตวีโร
วัดสุรภาราม
39
สุขวฑฺฒโน
วัดคึมยาว
40
เตชวณฺโณ
วัดดอนผึ้ง
41
ฉนฺทธมฺโม
วัดโพธิ์ไทร
42
เตชปญฺโญ
วัดท่าลาด
43
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านหนองไก่ขาว
44
อินฺทวํโส
วัดหนองแข้
45
ทีปธมฺโม
วัดศรีธรรมาราม
46
ปญฺญาวโร
วัดโพธิ์ไทร
47
จิตฺตกาโม
วัดบ้านหนองแวง
48
ปญฺญาวชิโร
วัดกุดมงคล
49
ฉนฺทสีโร
วัดบ้านม่วง
50
ฐานวีโร
วัดวินิจธรรมาราม
51
วิชโย
วัดเหล่าไฮ
52
สิริจนฺโท
วัดศรีสำราญ
53
ธมฺทินโน
วัดบึงขุมเงิน
54
จารุวณฺโณ
วัดศรีแก้ว
55
วรปญฺโญ
วัดสระปทุมวนาราม
56
ปสนฺโน
วัดอัมพวัน
57
วิสุทฺธสาโร
วัดบูรพารามใต้
58
ญาณสมฺปนฺโน
วัดกว้างใหม่พัฒนา
59
ขนฺติพโล
วัดกุดมงคล
60
สุธีโร
วัดบูรพารามใต้
61
ฐิตปญฺโญ
วัดป่าจันทวนาราม
62
สิริมงฺคโล
วัดประชาอุทิศ (ธ)
63
วิชิโต
วัดบูรพารามใต้
64
ฐิตเมโธ
วัดบูรพารามใต้
65
คุณวีโร
วัดกุดมงคล
66
สุเขตฺโต
วัดบูรพารามใต้
67
ขนฺติธมฺโม
วัดบูรพารามใต้
68
กิตฺติญาโณ
วัดโคกใหญ่
69
ชุตินฺธโร
วัดบูรพารามใต้
70
ธีรปญฺโญ
วัดบูรพารามใต้
ทั้งหมด 201 รายการ
2 / 5