• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
261
ยโสธโร
วัดหนองศาลเจ้า
262
ธมฺมสุทฺโธ
วัดอ่าวน้อย
263
จารุวํโส
วัดชมพูพน
264
ปริชาโน
วัดท่าราบ
265
ขนฺติโก
วัดชาวเหนือ
266
วชิราวุโธ
วัดนาห้วย
267
ปภสฺสโร
วัดน้อยแสงจันทร์
268
วรมงฺคโล
วัดปราสาทสิทธิ์
269
ภทฺทวโร
วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร
270
อินฺทปญฺโญ
วัดเกษตรกันทราราม
271
ธมฺมทีโป
วัดอุบลวรรณาราม
272
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดหนองสีนวล
273
ชวนฺปญโญ
วัดบางลาน
274
โชติโก
วัดเขาวัง
275
ปริปุณฺโณ
วัดสุขวราราม
276
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
277
ขนฺติโก
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
278
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ทัยมณี
279
วรปญฺโญ
วัดโชติทายการาม
280
(สุจิณฺโณ)
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
281
อภิสุทฺโธ
วัดธรรมิการามวรวิหาร
282
ชยมงฺโล
วัดหนองมะค่า
283
อตฺตคุตฺโต
วัดท่าเรือ
284
ขนฺติสาโร
วัดบางแก้ว
285
สุจิตฺโต
วัดหนองกลางด่าน
286
ถาวโร
วัดเฉลิมราษฎร์
287
(ธมฺมธโร)
วัดประชาราษฎร์
288
จริยธมฺโม
วัดหนองหมี
289
ธนปญฺโญ
วัดแม่น้ำ
290
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
291
กรณีโย
วัดสว่างอารมณ์
292
วรปญฺโญ
วัดลักษณาราม
293
ยโสธโร
วัดท่ามะขาม
294
มหาลาโภ
วัดเขาน้อย
295
นาควโร
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
296
ฐานวุฑฺโฒ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
297
อุปสนฺโต
วัดดอนตูม
298
ฐิตสุโภ
วัดปากน้ำ
299
ยติกโร
วัดปากคลองปราณ
300
พยตฺโต
วัดเสด็จ
ทั้งหมด 690 รายการ
14 / 14