• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ขนฺติสาโร
วัดลาดศรัทธาราม
22
ปภสฺสโร
วัดช่อม่วง
23
ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
24
ปณีโต
วัดหนองครึม
25
ญาณธโร
วัดมาลัย
26
อติธมฺโม
วัดในกลาง
27
อภินนฺโท
วัดเขาพระ
28
ฐานวโร
วัดศรีษะคาม
29
สมจิตฺโต
วัดหนองหมี
30
จตฺตภโย
วัดดอนตูม
31
กิตฺติปญฺโญ
วัดอุตมิงคาวาส
32
ฐานวโร
วัดไร่ใหม่สามัคคี
33
เกสรธมฺโม
วัดปราสาทสิทธิ์
34
เกสโร
วัดพระศรีอารย์
35
เตชวโร
วัดดอนกระเบื้อง
36
โชติวณฺโณ
วัดสมุทรโคดม
37
อรุโณ
วัดปึกเตียน
38
จิตฺตสํวโร
วัดบางประจันต์
39
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
40
อุทาโน
วัดชาวเหนือ
41
อิทฺธิเตโช
วัดหนองครึม
42
อธิจิตฺโต
วัดถ้ำสิงโตทอง
43
ปภสฺสโร
วัดเลิศดุสิตาราม
44
สญฺญโต
วัดธรรมรังษี
45
กนฺตวณฺโณ
วัดข่อย
46
อภิชาโต
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
47
ฐานทินฺโณ
วัดหนองยายอ่วม
48
ยสวโร
วัดเขาน้อย
49
รกฺขิโต
วัดเขาลั่นทม
50
อภิวํโส
วัดบางเจริญ
51
จนฺทสาโร
วัดหนองปรง
52
อนาลโย
วัดลาดเป้ง
53
อนาวิโล
วัดไผ่สามเกาะ
54
ฐานิโย
วัดหนองส้ม
55
ฐานธมฺโม
วัดนาหนอง
56
ญาณวโร
วัดห้วยลึก
57
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
58
สุภทฺโท
วัดทุ่งแฝก
59
อินฺทวํโส
วัดเขาแดง
60
สุวิโย
วัดดอนตะเคียน
61
พหุชาคโร
วัดโพธิ์เรียง
62
สุทฺธจิตฺโต
วัดมะเดื่อทอง
63
อภิชาโต
วัดนาล้อม
64
ฐานิสฺสโร
วัดเกตุชยาราม
65
คุณากโร
วัดเขามัน
66
สิริภทฺโท
วัดหนองไผ่
67
ฉนฺทสุโภ
วัดศรีประชุมชน
68
ชาตวีโร
วัดเขาไก่แจ้
69
วรทินฺโน
วัดทุ่งสีเสียด
70
สุทฺธสีโล
วัดกำแพงแลง
ทั้งหมด 690 รายการ
2 / 14