• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปญฺญาสาโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมปริชาติ
22
สุรชโย
วัดหนองบัวหิ่ง
23
สุรชโย
วัดโพธิ์ไพโรจน์
24
มหาวีโร
วัดพิทักษ์เทพาวาส
25
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านกล้วย
26
สุธีโร
วัดชัฏป่าหวาย
27
สุจิตฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
28
ชยาภิรโต
วัดศรัทธาราษฎร์
29
วรสทฺโธ
วัดบางศรีเพชร
30
ภทฺทาจาโร
วัดหนองกลางดง
31
สุทฺธจิตฺโต
วัดสวนผึ้ง
32
สจฺจวโร
วัดรางบัว
33
พุทฺธญาโณ
วัดเขาชะงุ้ม
34
ภทฺทาจาโร
วัดดอนใหญ่
35
จิรปุญฺโญ
วัดไผ่ล้อม
36
อภิชาโต
วัดปราสาทสิทธิ์
37
อาทโร
วัดใหญ่โพหัก
38
พลธมฺโม
วัดรางบัว
39
วรธมฺโม
วัดโชติทายการาม
40
มหาปญฺโญ
วัดเจริญธรรม
41
จนฺทสาโร
วัดดอนตะโก
42
สุรปญฺโญ
วัดเขาดินสุวรรณคีรี
43
ธีรปญฺโญ
วัดราชคาม
44
สจฺจวโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
45
เขมวโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
46
กิตฺติโก
วัดหนองหิน
47
ขนฺติสาโร
วัดเขาขลุง
48
สามตฺถิโก
วัดเขาขลุง
49
ชยวฑฺฒโน
วัดตาลบำรุงกิจ
50
ทิวงฺกโร
วัดบ้านกุ่ม
51
จินฺตสโม
วัดบ้านโป่ง
52
ภทฺทโก
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
53
สุจิตฺโต
วัดเจติยาราม
54
ธมฺมวิสุทฺโธ
วัดบ้านโป่ง
55
ฐิตธมฺโม
วัดชาวเหนือ
56
ภทฺทมุนี
วัดบ้านกุ่ม
57
สิริปญฺโญ
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
58
ฐิตสํวโร
วัดคงคาราม
59
ขนฺติโสภโณ
วัดหนองพันจันทร์
60
อคฺคธมฺโม
วัดหนองสรวง
61
อธิปญฺโญ
วัดหนองครึม
62
วิโรจโน
วัดท่าราบ
63
วิโรจโน
วัดหนองมะค่า
64
สติสมฺปนฺโน
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
65
ฐิตสํวโร
วัดลาดเมธังกร
66
อิทฺธิเตโช
วัดเทพอาวาส
67
สุทฺธิวโร
วัดเจติยาราม
68
ฐิตเมโธ
วัดศาลเจ้า
69
อคฺคปญฺโญ
วัดปากช่อง
70
ฐานากโร
วัดหนองหมี
ทั้งหมด 269 รายการ
2 / 6