• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
ยโสธโร
วัดหนองศาลเจ้า
102
ปริชาโน
วัดท่าราบ
103
ขนฺติโก
วัดชาวเหนือ
104
วรมงฺคโล
วัดปราสาทสิทธิ์
105
ธมฺมทีโป
วัดอุบลวรรณาราม
106
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดหนองสีนวล
107
ชวนฺปญโญ
วัดบางลาน
108
โชติโก
วัดเขาวัง
109
ปริปุณฺโณ
วัดสุขวราราม
110
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
111
วรปญฺโญ
วัดโชติทายการาม
112
อตฺตคุตฺโต
วัดท่าเรือ
113
สุจิตฺโต
วัดหนองกลางด่าน
114
จริยธมฺโม
วัดหนองหมี
115
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
116
กรณีโย
วัดสว่างอารมณ์
117
ยโสธโร
วัดท่ามะขาม
118
ฐานวุฑฺโฒ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
119
อุปสนฺโต
วัดดอนตูม
ทั้งหมด 269 รายการ
6 / 6