• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ญาณโสภโณ
วัดธรรมสถิติ์วราราม
22
โสภณสีโล
วัดอินทาราม
23
อรุโณ
วัดแก่นจันทน์เจริญ
24
ญาณวิปุโล
วัดประทุมคณาวาส
25
คเวสโก
วัดดอนมะโนรา
26
กมโล
วัดบางจะเกร็ง
27
เตชวโร
วัดพวงมาลัย
28
ญาณวิริโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
29
จนฺทสุวณฺโณ
วัดลาดเป้ง
30
อุปสนฺโต
วัดบางพรม
31
กิตฺติภทฺโท
วัดดอนมะโนรา
32
สุภทฺโท
วัดไทร
33
อนาวิโล
วัดประทุมคณาวาส
34
อภิวฑฺฒโน
วัดบางแคน้อย
35
สญฺญโม
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
36
ปภากโร
วัดบางแคน้อย
37
ฐิตาโภ
วัดโคกเกตุบุญญศิริ
38
เขมวโร
วัดประทุมคณาวาส
39
ธมฺมทีโป
วัดนางพิมพ์
40
สิริญาโณ
วัดช่องลม
41
สํวโร
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
42
(วรปุญฺโญ)
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
43
ธมฺมธีโร
วัดบางกล้วย
44
(สุธีโร)
วัดจุฬามณี
45
(ยโสธโร)
วัดคู้สนามจันทร์
46
(ฐานวโร)
วัดเกาะแก้ว
47
(เตชธมฺโม)
วัดธรรมสถิติ์วราราม
48
ถาวโร
วัดสวนแก้วอุทยาน
49
รตนปญฺโญ
วัดช่องลมวรรณาราม
50
กิตฺติโสภโณ
วัดจันทร์เจริญสุข
51
ปภสฺสโร
วัดปราโมทย์
52
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์งาม
53
อริญฺชโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
54
นิติสาโร
วัดบางน้อย
55
(รวิวณฺโณ)
วัดปากง่าม
56
อาภสฺสโร
วัดดาวโด่งดุสิตตาราม
57
ฐานิสฺสโร
วัดบางจะเกร็ง
58
(อคฺคปญฺโญ)
วัดปากลัด
59
(นนฺทิโย)
วัดอินทาราม
60
(ธนปญฺโญ)
วัดลาดเป้ง
61
สุทฺธิญาโณ
วัดช่องลมวรรณาราม
62
อุตฺตโม
วัดปรกสุธรรมาราม
63
ปภสฺสโร
วัดน้อยแสงจันทร์
64
ขนฺติโก
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
65
ขนฺติสาโร
วัดบางแก้ว
66
ธนปญฺโญ
วัดแม่น้ำ
67
นาควโร
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
68
ฐิตสุโภ
วัดปากน้ำ
69
พยตฺโต
วัดเสด็จ
ทั้งหมด 99 รายการ
2 / 2