• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ชาตปญฺโญ
วัดหนองจอก
22
อติชาคโร
วัดสารหิตาวาส
23
ขนฺสมฺปนฺโน
วัดโป่งเกตุ
24
สิริมงฺคโล
วัดหนองหว้า
25
สมโณ
วัดหนองไผ่เจริญธรรม
26
กมฺมสุทฺโธ
วัดห้วยทรายใต้
27
สุวตฺถิโก
วัดโพธิ์เรียง
28
อานนฺโท
วัดหนองควง
29
ฐิติโก
วัดเขากลิ้ง
30
ภูริปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม
31
อชิโต
วัดวิบูลย์ประชาสรรค์
32
ฐิติวิโท
วัดจันทราวาส
33
จกฺกรตโน
วัดแก่งกระจาน
34
ธมฺมวํโส
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
35
รติกโร
วัดพุสวรรค์
36
(ถิรวินโย)
วัดสนามพราหมณ์
37
วิโรจโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
38
ธมฺมธโร
วัดห้วยทรายใต้
39
อิทธิโร
วัดสระบัว
40
จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
41
มหาเมธี
วัดมหาธาตุวรวิหาร
42
ฐิตเมโธ
วัดไชยสุรินทร์
43
สุมงฺคโล
วัดมหาธาตุวรวิหาร
44
สิริวฑฺโฒ
วัดดอนหว้า
45
กิตฺติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
46
จนฺทโชโต
วัดท่าคอย
47
สุปภาโส
วัดแก่งกระจาน
48
ยโสธโร
วัดกำแพงแลง
49
วรพนฺโธ
วัดในกลาง
50
สิริวํโส
วัดทองนพคุณ
51
ชยนนฺโท
วัดชะอำคีรี
52
ยโสธโร
วัดบางประจันต์
53
อคฺคปญฺโญ
วัดโพธิ์ทัยมณี
54
ติกฺขปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม
55
จนฺทปญฺโญ
วัดยางชุม
56
ฐานิสฺสโร
วัดเขื่อนเพชร
57
ถิรปญฺโญ
วัดเขมาภิรัติการาม
58
ยุตฺตธมฺโม
วัดกุญชรวชิราราม
59
สนฺตมโน
วัดสารหิตาวาส
60
สุทฺธิจิตโต
วัดโพธิ์ทัยมณี
61
อภิวโร
วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร
62
ธมฺมธโร
วัดเขาลอย
63
อิทฺธิญาโณ
วัดสหธรรมิการาม
64
มหพฺพโล
วัดเพรียง
65
วรธมฺโม
วัดห้วยหลวง
66
ขนฺติจิตฺโต
วัดคงคารามวรวิหาร
67
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดป่าชลประทานราษฎร์
68
ฐิตปญฺโญ
วัดธรรมาราม
69
รุจิธมฺโม
วัดพุมะคำสามัคคี
70
ฐานิสฺสโร
วัดลักษณาราม
ทั้งหมด 165 รายการ
2 / 4