• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ฐิตสีโล
วัดชมพูพน
62
(สิริวฑฺฒโน)
วัดหุบกะพง
63
(วีรรตโน)
วัดมหาธาตุวรวิหาร
64
(อินฺทปญฺโญ)
วัดยางน้ำกลัดใต้
65
(โชติญาโณ)
วัดหนองเตียน
66
(ชวโน)
วัดไชยสุรินทร์
67
(กิตฺติภทฺโท)
วัดบ่อบุญ
68
(ถาวโร)
วัดหนองหญ้าปล้อง
69
(นริสฺสโร)
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
70
คุณวีโร
วัดดอนเตาอิฐ
71
โชติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
72
จารุวํโส
วัดชมพูพน
73
ภทฺทวโร
วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร
74
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ทัยมณี
75
วรปญฺโญ
วัดลักษณาราม
ทั้งหมด 165 รายการ
4 / 4