• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ถิรจิตฺโต
วัดอ่างสุวรรณ
22
ปิยธมฺโม
วัดทุ่งประดู่
23
(ปญฺญาสิริ)
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
24
ปุณฺณโก
วัดบุษยะบรรพต
25
สุจิตฺโต
วัดปากแพรก
26
ปวฑฺฒโน
วัดมาลัย
27
อภิปญฺโญ
วัดเกาะหลัก(พระอารามหลวง)
28
ฐิตญาโณ
วัดสุวรรณาราม
29
กนฺตสีโล
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
30
เทวสโร
วัดดอนมะกอก
31
ติสฺสโร
วัดหนองแก
32
อินฺทปญฺโญ
วัดเขาอิติสุคโต
33
อธิจิตฺโต
วัดบ่อฝ้าย
34
กตธุโร
วัดบุษยะบรรพต
35
นาถธมฺโม
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
36
ถิรปญฺโญ
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
37
โกฏิรตโน
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
38
มหาลาโภ
วัดดอนมะกอก
39
ฐิตสุเมธี
วัดวังมะเดื่อ
40
วชิรปญฺโญ
วัดปราณบุรี
41
สิทฺธิญาโณ
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
42
สรายุทฺโธ
วัดสามกระทาย
43
สุวณฺณโชโต
วัดห้วยทรายขาว
44
ธีรภทฺโท
วัดสี่แยก
45
สุวณฺโณ
วัดสามร้อยยอด
46
ปภสฺสโร
วัดเกตุชยาราม
47
วชิรเมธี
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
48
ธีรปญฺโญ
วัดทับสะแก
49
กิตฺติจารี
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
50
ฐิตธมฺโม
วัดเกตุชยาราม
51
คิริภาโฆ
วัดดอนมะกอก
52
สิริขโต
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
53
อุตฺตรวฑฺฒนสิริ
วัดหนองหินประชาราม
54
ภูริปญฺโญ
วัดโป่งโก
55
ฐิตกุโล
วัดนาหูกวาง
56
ญาณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
57
ฐานทตฺโต
วัดเขาน้อย
58
อชิโต
วัดนิโครธาราม
59
ธมฺมวชิโร
วัดทุ่งกลาง
60
ยติกโร
วัดอ่างทอง
61
มหาวชิโร
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
62
ธมฺมจารี
วัดทางสาย
63
รตนโชโต
วัดเขาน้อย
64
กิตฺติวณฺโณ
วัดศาลาลัย
65
จิรปุญฺโญ
วัดเขาน้อย
66
วุฑฺฒิธมโม
วัดเขาลั่นทม
67
โชติวโร
วัดคั่นกระได
68
สุจิตฺโต
วัดมรสวบ
69
ขนฺติพโล
วัดอัมพารามหัวหิน
70
กลฺยาณธมฺโม
วัดวังยาว
ทั้งหมด 157 รายการ
2 / 4