• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
(สุจิณฺโณ)
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
62
อภิสุทฺโธ
วัดธรรมิการามวรวิหาร
63
ชยมงฺโล
วัดหนองมะค่า
64
ถาวโร
วัดเฉลิมราษฎร์
65
(ธมฺมธโร)
วัดประชาราษฎร์
66
มหาลาโภ
วัดเขาน้อย
67
ยติกโร
วัดปากคลองปราณ
ทั้งหมด 157 รายการ
4 / 4