• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
301
ขนฺติสาโร
วัดวังวน
302
กิตฺติปญฺโญ
วัดกลาง
303
กลฺยาโณ
วัดอรัญญิการาม
304
เวรมุตฺโต
วัดไผ่ล้อม
305
กตธมฺโม
วัดบึงภูเต่า
306
สนฺติกโร
วัดดอนประดู่
307
กลฺยาโณ
วัดกระชงคาราม
308
ธมฺมโชโต
วัดท่าฉนวน
309
ปภากโร
วัดภักดีราฎร์บูรณาราม
310
ฉนฺทสาโร
วัดกงไกรลาศ
311
สีลธโร
วัดอรัญญิการาม
312
อาภากโร
วัดสวนร่มบารมี
313
โชติธมฺโม
วัดศรีสหกรณ์
314
สุขิโต
วัดนิมิตรธรรมาราม
315
สติสมฺปนฺโน
วัดห้วยแมง
316
มหาวีโร
วัดโพธิ์ดาราราม
317
สนฺตมโน
วัดดอนไชย
318
กิตฺติธโร
วัดกำแพงงาม
319
อิทฺธิโชโต
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
320
เขมโก
วัดแม่เชียงราย
ทั้งหมด 770 รายการ
16 / 16