• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปิยสีโล
วัดไผ่สีซอ
22
เตขพโล
วัดอรัญญเขต
23
เตชปญฺโญ
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
24
ปิยสีโล
วัดคุ้งวารี
25
สุวณฺโณ
วัดน้ำปึง
26
อาภากโร
วัดไพรสณฑ์สุนทร
27
กลฺยาโณ
วัดโพนร้อง
28
เทวธมฺโม
วัดวิเศษวานิช
29
สุเมธโส
วัดห้วยเจียง
30
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสำนักสงฆ์ท่าปุยตก
31
อิทฺธิญาโณ
วัดกำแพงงาม
32
อุทโย
วัดคลองกระจง
33
มหาปญฺโญ
วัดคลองโพธิ์
34
โชติโก
วัดห้วยแก้ว
35
กิตติโสภโณ
วัดศรีสหกรณ์
36
นาควโร
วัดราษฎร์เจริญ
37
จิตฺตกาโร
วัดพานิชย์นิรมล
38
กลฺยาณสีโล
วัดคลองกระจง
39
อานนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
40
อาภกโร
วัดช่องลม
41
อุตฺตโม
วัดคลองตาล
42
อชิโต
วัดสองแคว
43
อิทธิเตโช
วัดพระทรายงาม
44
ปญฺญาวชิโร
วัดดอยมูล
45
อริชโย
วัดหมู่ห้าสามัคคี
46
ปภสฺสโร
วัดท่ามะปราง
47
พฒฺนจาโร
วัดธรรมจักร
48
ปวโร
วัดสามเงาออก
49
จารุธมฺโม
วัดศรีโสภณ
50
อคฺคธมฺโม
วัดกระบังมังคลาราม
51
อภิปุณฺโณ
วัดกระบังมังคลาราม
52
ชาตเมโธ
วัดจันทร์ตะวันออก
53
กิตฺติคุโณ
วัดไผ่ล้อม
54
วิสุทฺธิรํสี
วัดศรีมหาโพธิ์
55
อนุตฺตโร
วัดท้ายตลาด
56
ญาณรังสี
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
57
สุปญฺโญ
วัดสุนทรประดิษฐ์
58
ฉนฺทสุโภ
วัดนาขุม
59
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านนา
60
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
61
วรสทฺโธ
วัดแม่พะยวบ
62
สิริจนฺโท
วัดต้นตาล
63
อรุโณ
วัดดอนทอง
64
อธิจิตฺโต
วัดป่าคาย
65
ปฏิภาโณ
วัดลานสอ
66
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
67
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
68
ฉนฺทโก
วัดเต็งสำนัก
69
เตชธมฺโม
วัดห้วยคอม
70
กิตฺติธโร
วัดศรีวนาราม
ทั้งหมด 770 รายการ
2 / 16