• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
คุตฺตธมฺโม
วัดใหม่สามัคคี
22
สุรปญฺโญ
วัดหาดสองแคว
23
สุริปญฺโญ
วัดหาดสองแคว
24
สุสรโณ
วัดสุทัศนเทพวราราม
25
ธมฺมวโร
วัดคุ้งตะเภา
26
จรณธมฺโม
วัดใหญ่ท่าเสา
27
ปญฺญาธโน
วัดนาลับแลง
28
ธีรปญฺโญ
วัดดอยแก้ว
29
ปภสฺสโร
วัดดอยท่าเสา
30
สนฺตจิตฺโต
วัดหมอนไม้
31
ธมฺมทีโป
วัดทรายมูล
32
ฐานิโย
วัดโพนดู่
33
ธนวณฺโณ
วัดไชย์จุมพล
34
คุณธมฺโม
วัดม่อนปรางค์
35
ฐิตโสภโณ
วัดเต่าไห
36
นนฺทโก
วัดผักขวง
37
ปริชาโน
วัดบ้านเกาะ
38
ปญฺญาวุโธ
วัดใหม่เชียงแสน
39
วทัญญู
วัดศรัทธาพร
40
สมชาย
วัดคุ้งตะเภา
41
ชวรัตน์
วัดเกษมจิตตาราม
42
จารุธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
43
ขีณมโล
วัดหมอนไม้
44
ปญฺญาทีโป
วัดเกาะวารี
45
ธมฺมวโร
วัดหาดกำแพง
46
จนฺทสาโร
วัดโรงม้า
47
สุทฺธจิตฺโต
วัดม่อนนางเหลียว
48
สุภาจาโร
วัดอรัญญิการาม
49
สีลเตโช
วัดกองโค
50
ขมจิตฺโต
วัดกลาง
51
วิโรจโน
-
52
อาภาธโร
วัดเหล่าป่าสา
53
ภูริญาโณ
วัดน้ำพี้
54
อภโย
วัดอรัญญิการาม
55
ฐานุตฺตโร
วัดวังดิน
56
ฐิตสีโล
วัดผาจุก
57
จตฺตมโล
วัดประชาศรัทธาธรรม
58
กนฺตวณฺโณ
วัดใหญ่ท่าเสา
59
จารุวณฺโณ
วัดไร่อ้อย
60
อิสิญาโณ
วัดอรัญญิการาม
61
เตชธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
62
อาภากโร
วัดท่าไม้เหนือ
63
อนาลโย
วัดมหาธาตุ
64
จิรวฑฺฒโน
วัดคลองละมุง
65
วชิรญาณเมธี
วัดคุ้งตะเภา
66
สุนฺทโร
วัดวังอ้อ
67
โชติวโร
วัดธรรมาธิปไตย
68
สิริธมฺโม
-
69
สุเมโธ
วัดคลองโพธิ์
70
อาภสฺสโร
วัดสัจจาราษฏร์บำรุ่ง
ทั้งหมด 206 รายการ
2 / 5