• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
กิตฺติปญฺโญ
วัดกลาง
82
กลฺยาโณ
วัดอรัญญิการาม
83
ปภากโร
วัดภักดีราฎร์บูรณาราม
84
สีลธโร
วัดอรัญญิการาม
85
สติสมฺปนฺโน
วัดห้วยแมง
86
มหาวีโร
วัดโพธิ์ดาราราม
ทั้งหมด 206 รายการ
5 / 5