• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
คเวสโก
วัดพระทรายงาม
22
กิตฺติวณฺโณ
วัดสำนักสงฆ์ท่าปุยตก
23
ผลญาโณ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
24
มหานาโค
วัดดอนมูล
25
ชาคโร
วัดบ้านปูน
26
ชุตินฺธโร
วัดดอนแก้ว
27
เตชพโล
วัดพระทรายงาม
28
ปุญฺญิทธิโก
วัดท่าปุย
29
เตชพโล
วัดสามเงาออก
30
ปภากโร
วัดไพรสณฑ์สุนทร
31
ติสฺสโร
วัดโคกพูล
32
ทนฺตจิตฺโต
วัดดอนไชย
33
สิริวชิโร
วัดเวฬุวัน
34
รตนวณฺโณ
วัดราษฎร์เจริญธรรม
35
มหิสฺสโร
วัดเวฬุวัน
36
อริยวํโส
วัดท่านา
37
โชติวโร
วัดดอนแก้ว
38
สมฺปนฺนพโล
วัดบ้านเด่น
39
สุภาตโร
วัดดอนแก้ว
40
อนุกโร
วัดราษฎร์เจริญธรรม
41
อุชุจาโร
วัดโคกพูล
42
อภินนฺโท
วัดอุ้มผาง
43
สิริปญฺโญ
วัดไพรสณฑ์สุนทร
44
ปุญญกุสโล
วัดดอนแก้ว
45
ธิรวฑฺฒนเมธี
วัดดอนไชย
46
จกฺกวโร
วัดนาโบสถ์
47
จกฺกวโร
วัดท่านา
48
สุภาจาโร
วัดโคกพลู
49
ธีรภทฺโท
วัดคลองสัก
50
ธิตธมฺโม
วัดลานสอ
51
เจตนาสุโภ
วัดน้ำปุ
52
ปญฺญาวุโธ
วัดกลางสวนดอกไม้
53
คณาธาโร
วัดดอนเจดีย์
54
อาสโภ
วัดแม่ต้านเหนือ
55
กิตฺติภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
56
โสตฺถิธโร
วัดดอนเจดีย์
57
ติกฺขญาโร
วัดพานิชย์นิรมล
58
กิตฺติสาโร
วัดสันป่าลาน
59
จิตฺตธมฺโม
วัดท่านา
60
ชยวณฺโณ
วัดมหาวันวิเวก
61
ธมฺมกาโม
วัดวังหม้อ
62
ปภสฺสโร
วัดที่พักสง์เขาคันทอง
63
ฐิตาจาโร
วัดท่าปุย
64
ธมฺมเตโช
วัดดอนแก้ว
65
วิมโล
วัดชัยชนะสงคราม
66
วิสุทธฺสีโล
วัดเกษตรพัฒนาราม
67
สุจิตฺโต
วัดนาโบสถ์
68
ฐานธโร
วัดชัยชนะสงคราม
69
นาควณฺโณ
วัดเชียงทอง
70
ชยธมฺโม
วัดดอนไชย
ทั้งหมด 135 รายการ
2 / 3