• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
กิตฺติสุขุโม
วัดเกาะลาน
42
คุณธมฺโม
วัดไพรสณฑ์สุนทร
43
กนฺตวีโร
วัดโป่งแค
44
ธมฺมกิตฺติโก
วัดวังประจบ
45
อคฺคธมฺโม
วัดแม่เชียงราย
46
รตนโชโต
วัดป่าหนองยางตก
47
วิชโย
วัดพานิชย์นิรมล
48
โชตโก
วัดแม่อุสุ
49
ธมฺมทีโป
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
50
ฐิตเมโธ
วัดพระเจดีย์วังไคร้
51
นิภาธโร
วัดสบยม
52
ยโสธโร
วัดชัยชนะสงคราม
53
อคฺคจิตฺโต
วัดท่านา
54
จนฺทรํสี
วัดเวฬุวัน
55
สีลสํวโร
วัดดอนมูล
56
ธีรวโร
วัดห้วยน้ำเย็น
57
ปุญฺญชโย
วัดท่าสายโทรเลข
58
ผาสุขกาโม
วัดดอนแก้ว
59
ถิรปุญฺโญ
วัดไพสณฑ์สุนทร
60
ฐิตปญฺโญ
วัดวิเศษวานิช
61
อคฺคโชโต
วัดชัยชนะสงคราม
62
คุณสํวโร
วัดเกศแก้วบูรพา
63
มหาปุญฺโญ
วัดโตงเตง
64
พุทฺธรกฺขิโต
วัดดอนแก้ว
65
ขนฺติธโร
วัดดอนมูล
66
สิริปญฺโญ
วัดลานห้วยเดื่อ
67
อภิชาโต
วัดวังตะเคียน
68
กิตฺติภทฺโท
วัดเกศแก้วบูรพา
69
ปญฺญาธโร
วัดท่าตะคร้อ
70
อคฺคปญฺโญ
วัดดอนแก้ว
71
จนฺทโชโต
วัดหนองปรือ
72
อาภากโร
วัดโพธิ์งาม
73
ชาติปุญฺโญ
วัดบ้านปูแป้
74
สนฺตมโน
วัดดอนไชย
75
เขมโก
วัดแม่เชียงราย
ทั้งหมด 135 รายการ
3 / 3