• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
เอกคฺคจิตฺโต
วัดไผ่ล้อม
22
จนฺทูปโม
วัดกงไกรลาศ
23
จิตฺตมโน
วัดไผ่ล้อม
24
โชติโก
วัดชัยสิทธาราม
25
สุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
26
โกสโล
วัดไทรงาม
27
ธีรชโย
วัดหนองบัว
28
สิริปญฺโญ
วัดท่าทอง
29
สิทธิเตโช
วัดสวรรคาราม
30
ฐิตวฑฺฒโน
วัดมุจลินทาราม
31
ทินฺนวโร
วัดหนองรังสิต
32
ปภงฺกโร
วัดฤทธิ์สิริราษฎ์เจริญธรรม
33
ติสฺสวํโส
วัดห้วยไคร้
34
ธมฺมธโร
วัดลาย
35
โชติโก
วัดคลองกระจง
36
วรญาโณ
วัดบ้านกร่าง
37
รติโก
วัดคูหาสุวรรณ
38
ญาณาสโย
วัดเชิงคีรี
39
ฐิตธมฺโม
วัดพระพายหลวง
40
นาถสีโล
วัดบ่อทองอุดมธรรม
41
ถาวโร
วัดตระพังทอง
42
สุนฺทราจาโร
วัดเกาะหินตั้ง
43
อิสฺสโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
44
โกสโล
วัดป่าข่อย
45
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
46
ธมฺมวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
47
วิสุทฺธสาโร
วัดชัยอุดม
48
ปภากโร
วัดโบสถ์
49
ฐิตโสภโณ
วัดไทยชุมพล
50
ภูริมงฺคลาจาโร
วัดโบสถ์
51
ชยนฺโต
วัดศรีสหกรณ์
52
ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
53
สิริมงฺคโล
วัดสวรรคาราม
54
อารโย
วัดท่าเกย
55
ฐิตปุญฺโญ
วัดเจ็ดธรรมาสน์
56
จารุกิตฺติโก
วัดฉิมพลี
57
อคฺคธมฺโม
วัดนิคมศรีสำโรง
58
วชิรวํโส
วัดหนองบัว
59
กิตฺติภทฺโท
วัดท่าเกย
60
คมฺภีรธมฺโม
วัดวาลุการาม
61
กิตฺติโก
วัดขุนนาวัง
62
ปิยวฑฺฒโก
วัดศรีนิโครธาราม
63
ปญฺญาวชิโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
64
สีลธโร
วัดเจ็ดธรรมาสน์
65
เขมวีโร
วัดวังไฟไหม้
66
ปิยธมฺโม
วัดสามพวง
67
ธนพโล
วัดราชพฤกษ์
68
สมฺปนฺโน
วัดสามพวง
69
ขนฺติพโล
วัดลัดทรายมูล
70
ธมฺมสาโร
วัดหนองโว้ง
ทั้งหมด 164 รายการ
2 / 4